پایان نامه ارشد با موضوع سیستم های مخابراتی

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی تکه هایی از این پایان نامه : پردازش سیگنال آرایه خطی در این بخش موضوعات مربوط به پردازش سیگنال و روش های مورد بهره گیری برای تخمین جهت سیگنال دریافتی تبیین داده خواهد گردید.  فرضیات پایه: میدان ادامه مطلب…

پایان نامه:جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی تکه هایی از این پایان نامه : ملاحظات عملی در روش در اقدام، بهره گیری از روش [1] ، نیاز به رعایت مجموعه ای از ملاحظات دارد. به عنوان مثال، بایستی آرایه آنتن ها به دقت کالیبره ادامه مطلب…

جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی:پایان نامه ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید تکه هایی از این پایان نامه : آنتن های آرایه ای با بهره گیری از آرایه ای از سنسورها می توان زاویه ورود سیگنال را تشخیص داد. ساده ترین مثال برای آنتن آرایه ای، آرایه خطی ادامه مطلب…