پایان نامه در مورد جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید تکه هایی از این پایان نامه : الگوریتم همبستگی زیرفضای سیگنال( ) همان گونه که قبلاً عنوان گردید، در روش همبسته، آغاز ماتریس همبستگی را در هر بین فرکانسی تخمین می زنیم. ارتباط (3-20)، تخمین این ادامه مطلب…

جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی-پایان نامه برق

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی تکه هایی از این پایان نامه : مطالعه الگوریتم MUSIC و Capon همان گونه که قبلاً نیز تبیین داده شده می باشد، آغاز داده های دریافتی را توسط بانک فیلتر FFT بهبین فرکانسی باند باریک تفکیک نموده، ادامه مطلب…

پایان نامه برق:جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه : الگوریتم های تخمین در این پایان نامه، الگوریتم های MUSIC، Capon، CSSM، WAVES و TOPS را شبیه سازی نموده و خروجی های هر کدام را با در نظر داشتن حالت های متفاوت اظهار شده در بخش (5-1)، با یکدیگر مقایسهمی نماییم. بدین مقصود، ادامه مطلب…

جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی-پایان نامه رشته برق

تکه هایی از این پایان نامه : مقدمه در این فصل، برآنیم تا عملکرد الگوریتم های تخمین زاویه ورود سیگنال مبتنی بر زیرفضا و مبتنیبر پرتودهی سیگنال در حالت پهن باند را که در فصل های گذشته تبیین داده ایم، مطالعه نماییم.بدین مقصود، در این پایان نامه، از داده های ادامه مطلب…

جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی:پایان نامه ارشد برق

تکه هایی از این پایان نامه : پیچیدگی محاسبات محاسبه دقیق اندازه پیچیدگی الگوریتم  در اقدام بسیار مشکل می باشد. اما تعداد محاسبات به تعداد محاسبه[1]   که یک ماتریس  از مرتبه  می باشد، بستگی دارد . محاسبه مقدار ویژه ماتریس  با بهره گیری از روش  برابر با اندازه محاسبه  یک ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه برق جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه : شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید مفاهیم پایه همانند کلیه روش های مطرح شده برای تخمین زاویه ورودی سیگنال های پهن باند به وسیله آرایه ای از آنتن ها، تابع خروجی آرایه، تابعی از فرکانس ادامه مطلب…

پایان نامه:جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی تکه هایی از این پایان نامه : ملاحظات عملی در روش در اقدام، بهره گیری از روش [1] ، نیاز به رعایت مجموعه ای از ملاحظات دارد. به عنوان مثال، بایستی آرایه آنتن ها به دقت کالیبره ادامه مطلب…

جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی-پایان نامه

تکه هایی از این پایان نامه : محاسبه تخمین به روش برای مینیمم کردن ، روش های متعددی هست. یکی از این روش ها، روش اصلاح شده نیوتن[1] می باشد. در این روش، آغاز یک  اولیه انتخاب نموده و با بهره گیری از  فرمول زیر، مقدار  را بهینهمی نماییم. پس ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه :جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه : روش های جهت یابی ناهمبسته شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید در روش های جهت یابی ناهمبسته هر بین فرکانسی به صورت مستقل از سایر بین ها پردازش می گردد و در نهایت از زوایای ادامه مطلب…

مقاله رایگان جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی:دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی تکه هایی از این پایان نامه : معرفی اجمالی روش های جهت یابی سیگنال های باند پهن با بهره گیری از بانک فیلتر همانگونه که پیشتر اظهار کردیم، آغاز سیگنال خروجی آرایه را از یک فیلتر بانک ادامه مطلب…