bew153

2478069-14795500
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش” بازرگانی بین الملل”
عنوان:
بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان)
استاد راهنما:
دکتر قاسمعلی بازایی
استاد مشاور:
دکتر حسین حاتمی
پژوهشگر:
مهسا شالی عراقی
تابستان1392
تقدیم به بهانه ام برای زندگی همسر عزیزم
که صبر و ایمان استوارش همانند باران بود بر کویر دلم و گل واژه های این دفتر حاصل رویش جوانه های امید اوست.
تقدیم به پسر گلم کسرا
تقدیم به دو مهربانم پدر و مادرمفرشتگانی که خورشید هستند و من از روشنایی آنها جان گرفته ام و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم مدیون حضور گرمشان است.
تقدیم به الگوی فداکاری و گذشت برادرمتشکر و قدردانی :وظیفه خود میدانم سپاسگزار تمام آنهایی باشم که در این دوره ارزشمند بودنشان و امیدشان راهگشای من بود؛ خانواده عزیزم که همانند تمام روزهای گذشته با صبر و حوصله در کنارم بودند.
اساتید عزیز و گرانقدری که در تمام زمان فعالیت پروژه مرا تنها نگذاشتند، بخصوص جناب آقای دکتر قاسمعلی بازایی و جناب آقای دکتر حسین حاتمی که با تلاشهای بیشائبه خود نه تنها در انجام این پایان نامه بلکه در تمام دوره تحصیلم مرا یاری نمودند و به هنگام نیاز برای حل مشکلات اینجانب از هیچ کمکی دریغ نورزیدند. برای ایشان آرزوی سلامتی، موفقیت و سر بلندی را دارم.
بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب مهسا شالی عراقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با شماره دانشجویی 900750729 اعلام می نمایم که کلیه مطالب مندرج در این پایان نامه با عنوان : ” بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان) “حاصل کار پژوهشی خود بوده و چنانچه دستاوردهای پژوهشی دیگران را مورد استفاده قرار داده باشم .طبق ضوابط و رویه های جاری ، آنرا ارجاع داده و در فهرست منابع و ماخذ ذکر نموده ام . علاوه بر آن تاکید می نماید که این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ارائه نشده و چنانچه در هر زمان خلاف آن ثابت شود ، بدینوسیله متعهد می شوم ، در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام توسط دانشگاه ، بدون کوچکترین اعتراض آنرا بپذیرم .
تاریخ وامضاء
بسمه تعالی
در تاریخ : 27/6/92
دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مهسا شالی عراقی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 18 بحروف هیجده با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت .

امضاء استاد راهنما
بسمه تعالي
دانشكده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
******************************************************************
(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي کد واحد : 101 كد شناسايي پايان‌نامه :
عنوان پايان نامه : بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان)
نام ونام خانوادگي دانشجو: مهسا شالی عراقی
شماره دانشجوئي : 900750729
رشته تحصيلي : مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل تاريخ شروع پايان نامه :21/10/91
تاريخ اتمام پايان نامه : 20 /6 /92
استاد /استادان راهنما : جناب آقای دکتر قاسمعلی بازایی
استاد/استادان مشاور : جناب آقای دکتر حسین حاتمی
آدرس : تهران-نارمک-خیابان گلستان-میدان 95-پلاک81
چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
همراستايي فناوري اطلاعات در كسب وكارالکترونیک ، عملكرد و اثر بخشي فناوري اطلاعات به كار گرفته شده در كسب وكار سازمان را افزايش داده، اهداف، استراتژي ها، منابع، يكپارچه سازي، سرمايه گذاري و ساير عوامل مرتبط در كسب وكار را بهبود مي بخشد. تاكنون مدل هاي همراستايي مختلفي بيان شده اند كه به كسب وكار سازمان ها كمك كنند تا فناوري اطلاعات را آنچنان كه با كسب وكارشان همراستا باشد، به كارگيرند و منافع آن را افزايش دهند. هر يك از اين مدل ها، شاخص ها و معيارهايي كه از ديد خود اهميت داشته اند را بررسي كرده اند. مدل هاي معروف و پركاربردي كه نقش فناوري اطلاعات در كسب وكار يا يك سازمان را از جهت استراتژيك، همراستايي، عملياتي، كاربردي و ساير ابعاد فناوري اطلاعات در كسب وكار را مطرح كرده اند بررسي و با مقايسه تطبيقي اين مدل ها به استخراج شاخص هاي آنها پرداخته مي شود. براین اساس اهداف تحقیق مطابق آنچه که در مدل مفهومی هم آمده است به این شرح خواهد بود: شناسایی عوامل موثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک ، اولویت بندی عوامل موثر در همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک ، ارزیابی سطح آمادگی سازمان در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک. روش پژوهش توصيفي- همبستگي است و در ارزيابي ميزان همراستايي، نمونه گيري تصادفي از كارشناسان ، کارمندان ومدیران مجتمع پتروشیمی اصفهان و براي تحليل داده ها از مدل معادلات ساختاري استفاده خواهد شد.
با توجه به نتایج معادلات ساختاری لیزرل، تمامی شاخص های متغیرهای کاربرگرایی، مشارکت و همکاری کسب و کار، مزیت عملیاتی و آینده نگری مورد تایید قرار گرفتند. میزان سطح معناداری (T-value) برای تمامی شاخص ها بالاتر از 96 / 1 بوده است، که نشان دهنده معناداری روابط بوده است. پس چهار شاخص اصلی کاربرگرایی ، مشارکت و همکاری کسب و کار ، عملیاتی نمودن نرم افزارها ، آینده نگری از جمله شاخص های مناسب برای همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک می باشند.
با توجه به رتبه بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار Expert Choiceبه این نتیجه میرسیم که به ترتیب شاخص مزیت عملیاتی در اولویت اول قرار دارد و به ترتیب شاخص های کاربرگرایی ، مشارکت و همکاری کسب و کار، آینده نگری در اولویت های بعدی قرار دارند. ميزان همراستايي كه در اين پژوهش و در پيمايش مجتمع پتروشیمی اصفهان انجام شد ، عددی برابر 3.655 است. اين عدد با توجه به مقياس ليكرت، نشان دهنده ي همراستايي متوسط است.
نتايج پژوهش بيان كننده مدلي مفهومي است كه ميزان همراستايي فناوري اطلاعات در سازمان را به وسيله چهار شاخص اصلي و متغيرهاي آشكار هر شاخص، قابل اندازه گيري مي كند و به صورت كمي عددي را براي همراستايي نمايش مي دهد تا سازمان ها به كمك اين مدل همراستايي خود را اندازه گيري كرده، بتوانند مقدار آن را افزايش دهند.
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ و امضاء :
مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه TOC o “1-3” h z u
فصل اول- کلیات تحقیق PAGEREF _Toc366539608 h 11-1- مقدمه PAGEREF _Toc366539609 h 21-2- بیان مساله تحقیق PAGEREF _Toc366539610 h 31-3- بیان اهمیت انجام تحقیق PAGEREF _Toc366539611 h 41-4- بیان اهداف تحقیق PAGEREF _Toc366539612 h 61-5- ادبیات موضوع ، چهارچوب نظری PAGEREF _Toc366539613 h 71-6- مدل تحقیق PAGEREF _Toc366539614 h 81-7- فرضیات یا سؤالات تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) PAGEREF _Toc366539615 h 91-8- روش تحقیق ( اعم از میدانی ، پیمایش ، کتابخانه ای و …) PAGEREF _Toc366539616 h 101-9- جامعه آماری مورد مطالعه PAGEREF _Toc366539617 h 111-10- قلمرو تحقیق (موضوعی- زمانی- مکانی) PAGEREF _Toc366539618 h 111-11- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری (در صورت نمونه گیری) PAGEREF _Toc366539619 h 111-12- ابزار گرد آوری داده ها ( پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه و…) PAGEREF _Toc366539620 h 111-13- روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc366539621 h 121-14- تعاریف متغیر ها و داده ها PAGEREF _Toc366539622 h 121-14-1- فناوری PAGEREF _Toc366539623 h 121-14-2-  فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) PAGEREF _Toc366539624 h 131-14-3-  فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc366539625 h 131-14-4- اطلاعات PAGEREF _Toc366539626 h 131-14-5- کسب و کار الکترونیک PAGEREF _Toc366539627 h 141-14-6- کاربر گرایی PAGEREF _Toc366539628 h 141-14-7- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان) PAGEREF _Toc366539629 h 141-14-8- مزیت عملیاتی PAGEREF _Toc366539630 h 151-14-9- آینده نگری PAGEREF _Toc366539631 h 15فصل دوم – ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc366539632 h 162-1- مقدمه PAGEREF _Toc366539633 h 162-2- اطلاعات و دانش PAGEREF _Toc366539634 h 172-3- تعریف فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc366539635 h 192-4- وظایف فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc366539636 h 202-5- تفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با فن آوری اطلاعات (IT ) PAGEREF _Toc366539637 h 212-6- فناوری اطلاعات چه کمکی به سازمان ما می کند؟ PAGEREF _Toc366539638 h 222-7- فواید استفاده از فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc366539639 h 242-7-1- یکپارچگی سیستم PAGEREF _Toc366539640 h 242-7-2- دسترسی آسان به اطلاعات PAGEREF _Toc366539641 h 242-7-3- امنیت بالا و سطوح دسترسی PAGEREF _Toc366539642 h 252-7-4- ثبت دانش سازمانی PAGEREF _Toc366539643 h 252-7-5- گزارشات مدیرتی PAGEREF _Toc366539644 h 252-7-6- بالا بردن رضایت مشتری PAGEREF _Toc366539645 h 262-7-7- اطلاع رسانی دقیقتر، به موقع تر و گسترده تر PAGEREF _Toc366539646 h 262-8- موانع بكارگیری فناوری اطلاعات در ادارات و سازمانها PAGEREF _Toc366539647 h 262-9- توصیه ها برای اجرای فناوری اطلاعات در سازمانها PAGEREF _Toc366539648 h 282-10- جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه پایدار ایران PAGEREF _Toc366539649 h 282-11- جایگاه ICT در ایران PAGEREF _Toc366539650 h 302-12- تاریخچه کسب و کار الکترونیک PAGEREF _Toc366539651 h 312-13- تعریف کسب و کار الکترونیکی PAGEREF _Toc366539652 h 352-14- ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی PAGEREF _Toc366539653 h 352-15- مزایای کسب و کار الکترونیکی PAGEREF _Toc366539654 h 372-15-1- مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی PAGEREF _Toc366539655 h 372-15-2- مزایای نامحسوس کسب و کار الکترونیکی PAGEREF _Toc366539656 h 382-16- معایب کسب و کار الکترونیک PAGEREF _Toc366539657 h 392-17- یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی PAGEREF _Toc366539658 h 392-18- تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک PAGEREF _Toc366539659 h 412-19- شیوه های کسب و کار الکترونیک PAGEREF _Toc366539660 h 422-20- مدل‌های کسب و کار الکترونیکی PAGEREF _Toc366539661 h 432-21- ضروریات کسب و کار الکترونیکی PAGEREF _Toc366539662 h 452-22- مديريت و کسب و کار الکترونیک PAGEREF _Toc366539663 h 462-23- اهميت كسب و كار الكترونيك در شركت ها PAGEREF _Toc366539664 h 482-24- اهمیت همراستایی PAGEREF _Toc366539665 h 492-25- همراستایی استراتژیک PAGEREF _Toc366539666 h 522-26- همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار PAGEREF _Toc366539667 h 522-27- مدل های همراستایی PAGEREF _Toc366539668 h 552-27-1- مدل کلارک PAGEREF _Toc366539669 h 552-27-2- مدل همسویی c4 PAGEREF _Toc366539670 h 562-27-3- مدل همراستایی استراتژیک کازمن و می چن( BITAM ) PAGEREF _Toc366539671 h 562-27-3-1- مراحل رفع عدم همراستایی کازمن و می چن PAGEREF _Toc366539672 h 582-27-4- مدل جویر و کالیکا PAGEREF _Toc366539673 h 582-27-5- چارچوب همراستایی استراتژی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات هندرسون و نکاترامن PAGEREF _Toc366539674 h 592-27-5-1- چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن PAGEREF _Toc366539675 h 592-27-5-2- توسعه چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن PAGEREF _Toc366539676 h 602-27-6- چارچوب همترازی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات لوفتمن PAGEREF _Toc366539677 h 622-27-7- چارچوب همراستایی استراتژیک اوسبرن PAGEREF _Toc366539678 h 622-27-8- مدل های ارائه شده در یک نگاه PAGEREF _Toc366539679 h 632-28- ارزیابی مدل های ارائه شده در حوزه همراستایی PAGEREF _Toc366539680 h 642-29- تعاریف شاخص ها و داده ها PAGEREF _Toc366539681 h 672-29-1- کاربر گرایی PAGEREF _Toc366539682 h 672-29-1-1- مدیریت تقاضا: PAGEREF _Toc366539683 h 672-29-1-2- مدیریت ارتباط با مشتری PAGEREF _Toc366539684 h 682-29-2- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان) PAGEREF _Toc366539685 h 692-29-2-1- ارتباطات فناوری اطلاعات و سایر بخش ها PAGEREF _Toc366539686 h 692-29-2-2- پشتیبانی مدیریت ارشد PAGEREF _Toc366539687 h 702-29-2-3- درک کسب و کار از فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc366539688 h 702-29-3- مزیت عملیاتی PAGEREF _Toc366539689 h 712-29-3-1- افزایش اثربخشی وکارایی حاصل از فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc366539690 h 712-29-3-2- عملیاتی نمودن نرم افزارها PAGEREF _Toc366539691 h 722-29-3-3- شناسایی ریسکها PAGEREF _Toc366539692 h 742-29-4- آینده نگری PAGEREF _Toc366539693 h 752-29-4-1- شناسایی قابلیت ها و پرورش فرصت ها PAGEREF _Toc366539694 h 752-29-4-2- نوآوری در فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc366539695 h 762-29-4-3- توسعه و پشتیبانی PAGEREF _Toc366539696 h 772-30- تحقیقات پیشین در زمینه همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار PAGEREF _Toc366539697 h 772-30-1- ارائه مدل چندگانه برای ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار : لئونل پلازئولا و همکاران- 2006 PAGEREF _Toc366539698 h 782-30-2- تحقیق همسویی استراتژیک تالون ، کرامر و گواز بالکونی (2000) PAGEREF _Toc366539699 h 782-30-3- تحقیقات اخیر همسویی فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc366539700 h 792-31- مطالعات انجام شده در داخل کشور PAGEREF _Toc366539701 h 802-32- مطالعات انجام شده در خارج کشور PAGEREF _Toc366539702 h 822-33- معرفی پتروشيمي اصفهان PAGEREF _Toc366539703 h 84فصل سوم – روش تحقیق PAGEREF _Toc366539704 h 873-1–مقدمه PAGEREF _Toc366539705 h 883-2-روش انجام تحقیق PAGEREF _Toc366539706 h 883-3- جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc366539707 h 893-4-روش گردآوری داده ها PAGEREF _Toc366539708 h 903-4-1-روش کتابخانه ای PAGEREF _Toc366539709 h 903-4-2-پژوهش های میدانی PAGEREF _Toc366539710 h 903-5-سوالات تحقیق PAGEREF _Toc366539711 h 903-6-روش کسب نتایج مورد نظر سوالات تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها PAGEREF _Toc366539712 h 913-6-1- روش کسب نتایج مورد نظر پیرامون شناسایی و سنجش میزان اهمیت عوامل همراستایی PAGEREF _Toc366539713 h 913-6-2- روش کسب نتایج مورد نظر پیرامون اولویت بندی عوامل همراستایی PAGEREF _Toc366539714 h 913-7-مراحل طراحی پرسشنامه PAGEREF _Toc366539715 h 913-7-1-پرسشنامه اول PAGEREF _Toc366539716 h 913-7-2- پرسشنامه دوم PAGEREF _Toc366539717 h 923-8-محتوای پرسشنامه ها PAGEREF _Toc366539718 h 923-9-مقیاس اندازه گیری تحقیق PAGEREF _Toc366539719 h 923-10-روایی پرسشنامه PAGEREF _Toc366539720 h 933-11-پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc366539721 h 943-12-روش آماري تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc366539722 h 94فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری PAGEREF _Toc366539723 h 974-1-مقدمه PAGEREF _Toc366539724 h 984-2-آمار توصیفی PAGEREF _Toc366539725 h 994-3-آماراستنباطي PAGEREF _Toc366539726 h 1054-4- مدل یابی معادلات مدل تحقیق PAGEREF _Toc366539727 h 1064-5- برازش و مدل تحقيق PAGEREF _Toc366539728 h 1104-6-آزمون سوال های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری PAGEREF _Toc366539729 h 1114-7- رتبه بندی متغیرها و شاخص های تحقیق PAGEREF _Toc366539730 h 1124-8-روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP PAGEREF _Toc366539731 h 1134-8-1-مراحل ایجاد یک مسئله تصمیم گیری چند شاخصه PAGEREF _Toc366539732 h 1144-8-2- محاسبه اوزان شاخص ها بر اساس مقایسات زوجی و قضاوت های تصمیم گیرنده PAGEREF _Toc366539733 h 1144-8-3-بررسی سازگاری در قضاوتها: PAGEREF _Toc366539734 h 1164-8-4- وزن نسبی معیارها (شاخص ها) PAGEREF _Toc366539735 h 1184-9-رتبه بندی زیر شاخص های متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc366539736 h 120فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc366539737 h 1255-1-مقدمه PAGEREF _Toc366539738 h 1265-2- خلاصه‌ی پژوهش PAGEREF _Toc366539739 h 1275-3-تحلیل یافته هاي حاصل از سوالات تحقیق PAGEREF _Toc366539740 h 1275-3-1- نتیجه‌گیری بر اساس سوالات تحقیق PAGEREF _Toc366539741 h 1275-3-2-محاسبه ميزان همراستايي PAGEREF _Toc366539742 h 1305-4- مقایسه نتایج بدست آمده با سایر تحقیقات انجام شده PAGEREF _Toc366539743 h 1315-5- پیشنهادات تحقیق PAGEREF _Toc366539744 h 1325-5-1- پیشنهاداتی کاربردی PAGEREF _Toc366539745 h 1325-5-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc366539746 h 1335-6-محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc366539747 h 134منابع و مآخذ PAGEREF _Toc366539748 h 135منابع فارسی PAGEREF _Toc366539749 h 136منابع انگلیسی PAGEREF _Toc366539750 h 139پیوستها و ضمائم PAGEREF _Toc366539751 h 142پیوست الف ) پرسشنامه اول PAGEREF _Toc366539752 h 143پیوست ب) پرسشنامه دوم PAGEREF _Toc366539753 h 145پیوست ج) خروجی نرم افزار آماري SPSS PAGEREF _Toc366539754 h 151پیوست د) خروجی نرم افزار آماري لیزرل PAGEREF _Toc366539755 h 154چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………… 158فصل اول- کلیات تحقیق1-1- مقدمههمراستايي فناوري اطلاعات و كسب وكار الکترونیک نشان ميدهد تا چه مقدار فناوري اطلاعات و سيستم كسب وكار در هماهنگي با يكديگر هستند. يكي از بزرگ ترين چالش هاي پيش روي سازمان هاي كنوني، همراستايي استراتژيك كسب وكار است. همراستايي در دهه هاي اخير مورد توجه ويژه سازمان ها قرار گرفته، انطباق فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي در حمايت از اهداف و استراتژي هاي كسب وكار رو به افزايش بوده همچنين مديران ارشد سازمان را در دستيابي به اهداف كليدي كسب وكار و در نتيجه بهبود عملكرد ياري خواهد كرد. كاربردهاي فناوري اطلاعات در دنيا و در زمينه هاي تخصصي و عادي كسب وكار، سازمان ها را وادار كرده به دنبال راه حل هايي براي افزايش اثربخشي و كارايي فناوري اطلاعات و نقش آن در فعاليت ها و كار خود باشند. يكي از ملزومات مهم براي كسب مزاياي سرمايه گذاري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در امور تجاري و تحقق اهداف سازماني، اتحاد استراتژيك بخش كسب وكار با بخش فناوري اطلاعات در سازمان است. بنابراين لازم است، برنامه ريزي استراتژيك كسب وكار با فعاليت هاي مرتبط با فناوري اطلاعات وفق داده شوند. اهميت اصلي برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي و برنامه ريزي فناوري اطلاعات سازمان، تطبيق و همراستا سازي سيستم ها و فناوري اطلاعات و سرمايه گذاري هاي مرتبط با اهداف استراتژيك كسب وكار در بنگاه، همچنين استفاده و بهره وري از فناوري اطلاعات به عنوان مزيت رقابتي سازمان است. شاخص هاي همراستايي در فناوري اطلاعات در مدل هاي مختلف، بسيارند. استخراج، جمع آوري و تجميع شاخص ها در كنار يكديگر به عنوان اولين گام در تدوين مدلي در همراستايي است. اين شاخص ها به صورت كيفي به بيان حوزه موردنظر خود پرداخته اند.(Chen , 2010, 11-12)
براساس شاخص هاي به دست آمده، تحليل همراستايي به كمك روش مدل معادلات ساختاري انجام مي شود سپس مي توان ميزان همراستايي را در قالب يك عدد بيان داشت كه درك بهتر و واضح تري از آن به دست مي دهد.
1-2- بیان مساله تحقیق
در نگاهی گذرا به تمامی برنامه های توسعه کشورهای مختلف توجه به نقش محوری فناوری اطلاعات به صورت گسترده دیده می شود و از آغاز قرن جدید میلادی تمام نهادهای بین المللی نیز به نقش فناوری اطلاعات در تنظیم برنامه های خود توجه کرده اند. جهانی شدن، رشد فزاینده اقتصاد مبتنی بر اطلاعات و دانش، تحولات ساختاری در سازمان ها اهمیت و ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را نشان می دهد. (هوشیار یزدان، 1381، 59)
گسترش و رشد فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي و ورود آنها به عرصه سيستم هاي سازماني آثار و تبعات مثبتي در ساختار سازمان هاي بهره بردار از اين فناوري ها گذاشته است. تاثير فزاينده ابزارهاي كاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف سازمان به ويژه تاثير آن بر توسعه راهبردهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و بازنگري در رويكرد سنتي به موضوع تجارت و بازار مي شود.در اين بين توسعه روز افزون اينترنت در كشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي ازمردم جهان به شبكه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الكترونيكي بين افراد و سازمان هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است. اين پديده نوظهور كسب و كار الكترونيكي نام دارد. (عزیزی ، قربانی ،1385 ،13)
بنگاه های تجاری اکنون میتوانند با استفاده از فناوری اطلاعات از طریق رد وبدل کردن الکترونیکی داده ها دسترسی جهانی به طیف گسترده تری از اقلام و خدمات داشته باشند. همانطوری که در تعریف ویل از فناوری اطلاعات آمده است که فناوری اطلاعات بطور کلی شامل سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری ، وسایل و سیستم های ارتباطی همچنین کارکنان و منابعی است که این امکانات را همراهی می نمایند می باشد. سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات می توانند بسته به اهداف استراتژیک ، تاکتیکی و اجرایی شان متفاوت باشند و از اختصاص کلی به سرتاسر سازمان تا کاربردهای خاص دسته بندی شدند.
تجارت و روش های کسب و کار یکی از مهم ترین حوزه هایی است که با به کارگیری فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی و اینترنت به سرعت و به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. بسیاری از روش های سنتی کسب درآمد متحول شده و روش ها و ارزش های جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود گذاشتند.
همراستايي فناوري اطلاعات در كسب وكار، عملكرد و اثر بخشي فناوري اطلاعات به كار گرفته شده در كسب وكار سازمان را افزايش داده، اهداف، استراتژي ها، منابع، يكپارچه سازي، سرمايه گذاري و ساير عوامل مرتبط در كسب وكار را بهبود مي بخشد. (همان منبع ، 15)
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و تاکید بر دو عامل “فناوری اطلاعات و ارتباطات” و “کسب و کار الکترونیک” محقق را بر آن داشته است که تحقیقی در زمینه بررسی شاخص های همراستایی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار الکترونیک در مجتمع پتروشیمی اصفهان به انجام رساند. 
1-3- بیان اهمیت انجام تحقیق
تغییرات فناوری سبب دگرگونی در سبک ها، روش های سازمانی می شود و هر تغییری کسب دانش و مهارت جدیدی را ضروری می سازد. در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمينه رايانه، تغييرات عمده اي را در عرصه هاي متفاوت حيات بشري به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوري استفاده نموده و كارنامه حيات بشري مملو از ابداع فناوري هاي اطلاعات كه از آنان به عنوان فناوريهاي جديد و يا عالي، ياد مي شود بيشترين تاثير را در حيات بشري داشته اند.
 دنياي ارتباطات و توليد اطلاعات به سرعت در حال تغيير بوده و ما امروزه شاهد همگرايي آنان بيش از گذشته با يكديگر بوده، بگونه‌اي كه داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زماني غيرقابل تصور به اقصي نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده كنندگان قرار مي‌گيرد.
تغییرات رو به تزاید جامعه امروزی در زمینه اقتصاد و مسائل اجتماعی متاثر از نقشی است که دانش تکنولوژی از طریق همسویی ایجاد شده بین کامپیوترها و فناوری ارتباط و جذب آنها در جامعه آن ایفا می کند. در این جامعه (جامعه اطلاعاتی) فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش اساسی از خانه، محل کاها را تشکیل می دهد که سبب تغییر در شیوه زندگی، ارتباطات و یادگیری ما می شود. (آرنو و همکاران، 2004 ،37)
در تعريف فناوري اطلاعات مي‌توان گفت؛ فناوري عبارت است از گردآوري، سازماندهي، ذخيره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصوير، متن يا عدد كه با استفاده از ابزار رايانه‌اي و مخابرات صورت پذيرد.
 صرفنظر از تعاريف متنوع و دامنه وسيع كاربرد فناوري اطلاعات  در بخشهاي مختلف زندگي بشري، دسترسي سريع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافيايي و فارغ از محدوديتهاي زماني محوري ترين دستاورد اين فناوري است.
 بر همين اساس نظريه‌هايي مانند ايجاد دولتهاي الكترونيكي، شهرهاي الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، و تجارت الكترونيكي مطرح گرديد و ظرف چند سال اخير در برخي از كشورها پيشرفتهاي قابل توجهي نموده است. مزاياي عملي شدن اين نظريه‌ها استفاده از فناوري اطلاعات  را به يك بحث جهاني و قابل توجه جوامع مختلف مبدل كرده است.
فناوری اطلاعات به فن‌آوری‌هایی اطلاق می‌شود که امکانات‌ لازم را برای جمع‌آوری،انباشت،پردازش و توزیع اطلاعات‌ فراهم می‌کند.محور این فناوری،رایانه و ارتباطات راه دور است.
رایانه‌ها اساس کار پردازش و انباشت اطلاعات را انجام می‌دهند و ارتباطات راه دور،امکانات پخش و توزیع این اطلاعات را در سطحی بسیار وسیع فراهم می‌سازند.( مومنی، 1389،27 )
فناوری اطلاعات یعنی،استفاده از رایانه‌ها و سایر ادوات و تجهیزات الکترونیکی همچون نمابر،تلفت،ماهواره،مسیرهای‌ ارتباطی مخابراتی و شبکه‌های رایاناه‌های جهت تولید و انتقال‌ اطلاعات و برنامه‌ریزی جهت پردازش،ذخیره‌سازی و ارائه‌ اطلاعات. (رازقی اسکویی،1382،41)
با توجه به اینکه تسریع در توسعه “فناوری اطلاعات”، یک ضرورت ملی است پس از شناسایی عوامل IT یعنی آن عواملی که در سازمان تغییر آن موجب تغییر و تقویت کاربران آن می گردد  نیز تفکیک و شناسایی کاربران IT و غیر IT و با توجه به اینکه مهمترین عامل در توسعه، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات هر کشور نیروی انسانی آن کشور است. (اکبری، حسیــن و دیگران ، 1379 ، 29(
كسب و كار الكترونیك به عنوان یكی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه كرده است. به طوری كه رویكرد سیاست اكثر موسسات تجاری در پذیرش و به كارگیری كسب و كار الكترونیك در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید موثر و كارا در این راستاست. اما به كارگیری كسب و كار الكترونیك در فعالیتهای تجاری نیازمند توجه به یك سری عوامل درونزا و برونزای تاثیرگذار بر آن است. به طوری كه توجه بنگاههای تجاری به این عوامل و برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از فناوری كسب و كار الكترونیك ضمن آنكه موفقیت بهره برداری از آن را تضمین خواهد كرد، زمینه رشد بنگاههای استفاده كننده را نیز فراهم می كند.
باید توجه داشت که ارزش زایی در سازمان ها کلیدی ترین و مهمترین پدیده ای است که در بقای سازمان ها نقش بازی می کند و اگر سازمانی ارزش جدیدی را برای ارایه به بازار نداشته باشد، ایجاد و یا حضور این شرکت در محیط تجاری توجیه پذیر نبوده و از بین خواهد رفت. بنابراین زمانی که از کسب و کار الکترونیکی در یک سازمان سخن به میان می آوریم، باید انتظار ارزش های جدیدی را داشته باشیم که این نوع کسب و کار برای سازمان به ارمغان می آورد، ارزش هایی از جمله: سرعت بیشتر، کیفیت بیشتر، دسترسی بیشتر مشتری به محصول، خدمات پس از فروش بیشتر، برخورد بهتر با مشتری، تنوع محصول، کاهش هزینه و….. (هولمز دیانا ، 2001 ، 39)
باید همواره این نکته را در نظر داشت که کسب و کار الکترونیکی چیزی فراتر از یک فناوری است و برای آنکه یک سازمان در عرصه کسب و کار و رقابت موفق باشد، باید استراتژی کسب و کار الکترونیکی با استراتژی تجاری سازمان هماهنگ باشد.
همراستايي در دهه هاي اخير موردتوجه ويژه سازمان ها قرار گرفته، انطباق فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي در حمايت از اهداف و استراتژي هاي كسب وكار رو به افزايش بوده همچنين مديران ارشد سازمان را در دستيابي به اهداف كليدي كسب وكار و در نتيجه بهبود عملكرد ياري خواهد كرد. كاربردهاي فناوري اطلاعات در دنيا و در زمينه هاي تخصصي و عادي كسب وكار، سازمان ها را وادار كرده به دنبال را ه حل هايي براي افزايش اثربخشي و كارايي فناوري اطلاعات و نقش آن در فعاليت ها و كار خود باشند. (Bhatnagar , 2007 ,29)
1-4- بیان اهداف تحقیق
در تحقیق حاضر به بررسی همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک در سازمان های منتخب در مجتمع پتروشیمی اصفهان پرداخته خواهد شد. براین اساس اهداف تحقیق مطابق آنچه که در مدل مفهومی هم آمده است به این شرح خواهد بود.
شناسایی عوامل موثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک
اولویت بندی عوامل موثر در همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک
تعیین سطح آمادگی سازمان در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک
1-5- ادبیات موضوع ، چهارچوب نظری
فناوری اطلاعات، انقلاب کامپیوتری و اینترنتی در چند سال اخیر تغییرات وسیع و سریعی در جنبه های مختلف زندگی جوامع اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … پدید آورده است. از یک سو این فناوری به عنوان مهمترین ابزار، روش و سرمایه برای کسب و کار جوامع در قرن جدید برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی، آموزش، اشتغال، نحوه حکومت و اداره جوامع، بنگاه ها و صنایع محسوب شده و همچنین یک فرصت استثنایی برای جبران عقب ماندگی های عصر صنعت برای کشورهای در حال توسعه به صورت تحقق یک جهش اساسی در ورود به دوران فراصنعتی شده است.
ازسوی دیگر به رغم بسیاری از اندیشمندان تاثیرات شگرف این پدیده نوین قرن معاصر در امنیت و استقلال ملی تا به آنجاست که کشورهای پیشتاز این عرصه، فاتحان جهان نوین و بهره مندان ماحصل دستاوردهای بشری خواهند بود و آن دسته از کشورها که از این مهم غافل باشند، در زمره مغلوبین تاریخ محسوب گشته و منابع آنها دستخوش تاراج و سرنوشت شان توسط دیگران رقم خواهد خورد. لذا ورود توانمند به این عرصه دیگر یک انتخاب نبوده و الزامی تاریخی است.
فناوری اطلاعات یکی از عوامل توسعه و پیشرفت هر کشوری می باشد، عواملی که موجب توسعه و تقویت تکنولوژی های فناوری در زمینه اطلاعات و ارتباطات می گردد مهم و قابل توجه هر نهادی به ویژه پتروشیمی می باشد. پتروشیمی از ارگان های بسیار بزرگ ما دارای کاربران تخصصی و غیر تخصصی متنوع و بسیار زیادی می باشد.
استفاده از شبکه های کامپیوتری با ساختار استاندارد و مناسب و خطوط پرسرعت اینترنت و سیستم های نرم افزاری مناسب “اتوماسیون اداری” می تواند موجب توسعه فناوری و اطلاعات و ارتباطات گردد. سازمان پتروشیمی متاثر از اثرات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.
امروزه نقش اینترنت در زندگی روزمره انسان ها بسیار پررنگ شده است و همین عامل باعث شده تا سازمان ها برای آنکه خود را با انقلاب ارتباطات الکترونیکی که با توسعه اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است، هماهنگ کرده و بر حول محور افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها بگردند، شیوه جدید کسب و کار الکترونیکی را برای کسب درآمد و رقابت با رقبا انتخاب کنند.
شرکت IBM کسب و کار الکترونیکی را به صورت زیر تعریف کرده است: کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبدیل فرآیندهای کلیدی تجاری از طریق استفاده از فناوری اینترنت.
DTIنیز کسب و کار الکترونیکی را این چنین تعریف می کند: به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات یکپارچه در فعالیت ها، طراحی مجدد فرآیندهای تجاری و یا نوآوری کامل در مدل های تجاری توسط یک شرکت در فرآیندهای درونی. (صرافي زاده، 1383 ،31)
کسب و کار الکترونیکی تعریف دیگری نیز دارد؛ یکپارچگی و سیالیت بیش از پیش طرح ها، فرآیندها، تجهیزات و سیستم های تجاری که در راستای برآورده سازی نیازهای دایم التغییر مشتریان صورت می گیرد.
کسب و کارهای الکترونیکی که اغلب با “ebusiness” یا “E-business”معرفی میشوند ممکن است به عنوان استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)در پشتیبانی از تمام فعالیتهای درون کسب و کار تعریف شود تجارت ازتبادل محصولات و خدمات بین مشاغل وگروه ها و افراد تشکیل شده است ومیتواند یکی از فعالیتهای اساسی باشد که در هر کسب و کار دیده شده است.
كسب و كار الكترونیك باعث می شود تا فرایندهای تجارت، روابط و دادوستد جهانی گردد. محیط تجاری شركت، ممكن است، شامل یك شبكه جهت دسترسی به سازمانهای عمومی یا شبكه هایی كه با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبكه داخلی باشد كه برای دسترسی افراد و كارمندان داخل شركت طراحی شده است. كسب و كار الكترونیك تنها قراردادن یك صفحه شبكه ای نیست. بلكه محیط مدلهای تجاری اعم از تجارت با كارمندان، مشتریان، تامین كنندگان و شركا است. (سرمد ، 1382 ،10)
1-6- مدل تحقیقیک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند.
باتوجه به عنوان تحقیق و یافته های موجود در ادبیات موضوع در خصوص  بررسی همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک مدل مفهومی تحقیق مطابق شکل طراحی شده است.
مستند به ادبیات موضوعی ،در تحقیق حاضر از مدل مفهومی زیر استفاده خواهد شد.این مدل تلفیقی از منابع استنادی و استنباطی می باشد.

1-7- فرضیات یا سؤالات تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)
سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد:
1. شاخص های مناسب برای همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک کدامند؟
2. رتبه بندی معیارهای اصلی همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک کدامند؟
3. ویژگی های یک مدل ارزیابی عملکرد خوب برای همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک کدامند ؟
1-8- روش تحقیق ( اعم از میدانی ، پیمایش ، کتابخانه ای و …)
 تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نیز، از نوع هدف تحقیق، پژوهشی کاربردی است، زیرا که قصد ارائه یک مدل یا الگو را دارد. نوع داده های مورد استفاده نیز داده های کمی و کیفی هستند.
از آنجا که روشهای جمعآوری اطلاعات در هر پژوهش با توجه به نوع و ماهیت پژوهش تعیین میگردد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و اطلاعات عمدتا با تکیه بر روش مطالعات میدانی استخراج گردیده اند. همچنین برای پوشش هرچه بهتر ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است (آذر و مومنی، 1391،22).
یکی از مهم ترین مراحل تحقیق، گردآوری اطلاعات است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می توان جمع آوری نمود. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است.
در تحقیق حاضر با توجه به ضرورت صرفه جویی در وقت، هزینه و نیروی انسانی از پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه این تحقیق شامل دو بخش می باشد که در بخش اول پرسشهای جمعیت شناختی مطرح شده است. پرسشهای جمعیت شناختی اطلاعاتی توصیفی درباره پاسخ دهنده کسب می کنند. در این تحقیق این پرسشنامه شامل سن، جنسیت، مدرک تحصیلی و غیره می باشد.
در بخش دوم پرسشهای نگرشی از دیدگاهها و نظرات به باورها یا برداشتهای پاسخ دهندگان درباره یک موضوع خاص سؤال می کند، به عبارتی نظرات آنها درباره شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک بر کارکنان پتروشیمی اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد.
در ادامه عوامل شناسایی شده را از طریق نظرسنجی از خبرگان صنعت مورد بحث، تحلیل و مهمترین عوامل را شناسایی کرده و در پایان به بررسی آن عوامل خواهیم پرداخت.
1-9- جامعه آماری مورد مطالعه
منظور از جامعه آماری مجموعه ای از داده ها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند در این تحقیق ،جامعه آماری مجتمع پتروشیمی اصفهان را در بر میگیرد.
 جامعه آماری تحقیق در برگیرنده کلیه کارکنان مجتمع پتروشیمی اصفهان در سال 92 می باشد که بر اساس آمار اداره کل آنها تقریبا 1200 نفر می باشد.  
1-10- قلمرو تحقیق (موضوعی- زمانی- مکانی)قلمرو موضوعی تحقیق: همان بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک می باشد.
قلمرو زمانی تحقیق: مدت زمانی است که برای جمع آوری اطلاعات همان مدت زمان توزیع پرسشنامه می باشد، که زمان توزیع پرسشنامه خرداد 92 تا مرداد92 می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق: مکان مورد بررسی برای تحقیق مجتمع پتروشیمی اصفهان می باشد.
1-11- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری (در صورت نمونه گیری) 
جهت دریافت نظرات موثر در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب سعی خواهد شد بهترین کارکنان و مدیران مجتمع پتروشیمی اصفهان بررسی قرار بگیرند.
برای تعیین حجم نمونه، جهت نمونه گیری در این تحقیق از طریق جدول مورگان تعداد 326 نمونه انتخاب شده است.
1-12- ابزار گرد آوری داده ها ( پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه و…)  
روش جمع آوری داده ها در این پژوهش ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی خواهد بود. دو روش اشاره شده در زیر اشاره گردیده است:
الف) روش کتابخانهای
مقالات منتشر شده در مجلات معتبر بینالمللی.
پایاننامهها، کتابها و نشریات داخلی معتبر.
از طریق سایتهای اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی (حافظ نیا ، 1390 ،45).
برای جمع آوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. 
ب) روش مطالعات میدانی
پرسشنامه: استفاده از روش پرسشنامه بعنوان منبع اولیه برای بهره گیری از نظرات کارکنان ومدیران پتروشیمی اصفهان ، با استفاده از فاکتورهای موجود در مدل مفهومی تحقیق و با استفاده از یک طیف لیکرت، پرسشنامه ای تهیه شد.
 1-13- روش تجزیه و تحلیل داده هابرای انجام این تحقیق با کمک داده های اولیه که از طریق استفاده از روشهای آماری استنباطی و توصیفی بدست می آید و از طریق نرم افزارهای لیزرل و AHP به سوالات پاسخ داده خواهد شد و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها انجام خواهد گرفت.
1-14- تعاریف متغیر ها و داده ها1-14-1- فناوری فناوری وسیله ای برای توسعه و افزایش توانایی ها و قابلیتهای زیستی بشر است(فهیمی ، 1382 ،38 ).تکنولوژی واژه ای یونانی است که از دو  جز “تکنو” به معنی هنر و فن و “لوژیا” به معنی مطالعه ساخته شده است و در فارسی آن را به فناوری ترجمه کرده اند. از نظر مفهومی، فناوری از دیدگاه اندیشمندان مختلف به صور گوناگون تعریف شده است:
دایره المعارف آمریکایی نیکا، فناوری را شیوه ساختن اشیاء و انجام امور می داند. دایره المعارف علم و فناوری مگ گرامیل، فناوری را دانش و علم سیستماتیک عموما در فراگردهای صنعتی اما قابل فهم به هر فعالیت دیگر می داند. فرهنگ لاروس فناوری را مطالعه ابزارها، شیوه ها و روش های مورد استفاده از حوزه های گوناگون صنعت تعریف کرده است.( صنايعي ،1381 ،46)
بنابراین همانطور که از تعاریف فوق مستفاد می گردد فناوری اصلاحی است قراردادی که دارای مضامین زیادی است و نویسندگان مختلف هر یک این واژه را به گونه ای تعریف کرده و به آن از زاویه بخصوص نگاه کرده اند. بعضی از آنها در تعاریف خود از فناوری بر ماشین آلات مورد استفاده تاکید کرده اند و برخی تاکید شان بر دانش مورد استفاده بوده است. گروهی به تعامل انسان و ماشین توجه کرده و گروه دیگری توجه خود را به مواد به عنوان بخشی از فناوری معطوف داشته اند( هودی و انتونی ، 1998 ،49)
1-14-2-  فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری برای ذخیره کردن، پردازش و ارائه الکترونیکی اطلاعات با استفاده از تعدادی رسانه است. این مفهوم به صورت( ICT)، ترکیبی از حروف اول کلمات informationبه معنی اطلاعات و communication  به معنی ارتباطات و  technology به معنی فناوری است و هدف آن تسهیل و تسریع  و دستیابی به اطلاعات و بر قراری ارتباط از سه طریق ابزارها و فنون ارتباطات است (مهدوی ، 1390 ،33)
1-14-3-  فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات عبارت است از بکارگیری بهینه نرم افزار- سخت افزار و فکر افزار در جهت تولید و توزیع و استفاده به منظور هدایت و نظارت و مشاهده و ارائه خدمات به منظور افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات سازمان .(همان منبع ، 38)
در واقع تکنولوژی اطلاعاتی سیستمی است جامع و پویا از داده ها و اطلاعات و روش ها در رویه ها و نیروی انسانی و ابزارهایی است که اطلاعات مربوط به عوامل بهره وری سازمان را جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص وجمع آوری می کند و به صورت به هنگام در اختیار کاربران در سطح مدیریت بسته به وسعت و در حد تصمیم گیری آنها قرار می دهد که با توجه به ساختار و نوع فعالیت و پیچیدگی سازمان طراحی می شود که درمورد انواع سیستم ها در فصل 2 توضیح داده خواهد شد.
1-14-4- اطلاعات 
داده پردازش شده را اطلاعات گویند، اطلاعات عبارت است از داده های پرداز ش شده، با معنا و مفید که در اختیار دریافت کننده قرار می گیرد تا از آن ها برای تصمیم گیری استفاده کنند.   
1-14-5- کسب و کار الکترونیک
كسب و كار الكترونيك به مفهوم كلي عبارت است از كسب مشتري و بازرگانان براي مبادلات تجاري از راه خودكاركردن تراكنش ها ، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوريهاي ارتباطي و كامپيوتري در جهت هدفهاي اقتصادي كه شامل سيستم هاي بين سازماني، مانند: تلفن اينترنت، ايميل، يا شبكه هاي كامپيوتري داخلي در جهت پشتيباني معاملات آنلاين تجاري است. پس ميتوان گفت هدف اين نوع كسب وكار هاي جديد، تراكنشهاي كسب و كار و جريان كار است.(Hanafizadeh,2006, 78 )
همچنان كه اقتصاد جهاني به سمت يكپارچگي ناشي از پيشرفت فناوري اطلاعات و كاهش موانع تجاري حركت مي كند، برخورداري از فرايندهاي الكترونيكي فرصت هاي زيادي را براي كسب و كارهاي الکترونیک براي مشاركت در بازارهاي منطقه اي و بين المللي فراهم مي آورد.(Mutula & Brakel, 2006,101)
1-14-6- کاربر گراییزمانی که صحبت از کاربرگرایی میشود منظورعلائق کاربران تنها دلیل احتمالی برای عملیات‌ها شمرده شود، تا جایی که هیچ دلیل دیگری مورد توجه قرار نگیرد. که شامل : توجه به مشتريان و كاربران، مديريت ارتباط با مشتري/ كاربر، مشاركت كاركنان و مديريت تقاضا می باشد.
1-14-7- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان)
مشارکت و همکاری كسب و كار در تدوين استراتژ ي هاي بخش فناور ي اطلاعات موجب بهبود ارتباط برنامه هاي فناوري اطلاعات با اهداف سازماني خواهد شد كه شامل : آگاهي فناوري اطلاعات از استراتژي كسب وكار، درك كسب وكار از فناوري اطلاعات، تعريف حاكميت فناوري اطلاعات، تعيين ساختار فناوري اطلاعات، تعيين اولويت بندي پروژه هاي كسب وكار و فناوري اطلاعات، ارتباطات فناوري اطلاعات و ساير بخش ها، پشتيباني مديريت ارشد، ميزان مشاركت مديران كسب وكار در برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات و مديريت مالي می باشد.
1-14-8- مزیت عملیاتی
مزیتی که شامل افزايش اثربخشي و كارايي حاصل از فناوري اطلاعات در سازمان، عملياتي كردن نرم افزارها، مديريت كيفيت، مديريت امنيت، شناسايي چالش ها، شناسايي ريسك ها ، مديريت زيرساخت فناوري اطلاعات، و ارزيابي می باشد.
1-14-9- آینده نگریآینده نگری فرآیندی است كه به كمك تلاش های نظام مند به دوره هایی طولانی تر از آینده علم، فناوری، اقتصاد و محیط زیست و جامعه نگاه می كند و در این مسیر به دنبال “مشخص كردن فناوری های عام نوظهور” و “تعیین كردن آن دسته از بخش های زیر بنایی تحقیقات راهبردی است كه احتمال ثمردهی و سود دهی اقتصادی و اجتمای بیشتری دارد”. كه شامل آموزش و افزايش مهارت افراد، توسعه و پشتيباني، نوآوري در فناوري اطلاعات، شناسايي قابليت ها و پرورش فرصتها، افزايش توانايي هاي راهبردي مديريت می باشد.( مانيان ، 1388 ،14-10)
فصل دوم – ادبیات تحقیق2-1- مقدمه
با گذر زمان فناوری اطلاعات بعنوان جز اساسی از زندگی شخصی و کاری افراد قلمداد می شود. فناوری اطلاعات حسی از ارتباط را ایجاد می کند که تا 10 الی 15 سال پیش غیر قابل لمس بود.(Word & Pipard ,2000 ,33)
ارتقاء سریع فناوری در سال های اخیر سازمان ها را با فرصت ها و موقعیت های جدیدی روبرو ساخته است که این فرصت ها در سایه یکپارچگی کسب و کار با فناوری اطلاعات تحقق می یابد.( Ankit & Bihangar ,2007,82)
دقت وتمرکز سازمانها بر این رابطه می تواند در شناسایی ابعاد مختلف کاری از جمله منابع نقش ها و فعالیت های سازمانی در کنار شرایط محیطی سودمند واقع شود. در شرایط اقتصادی پویای امروزی دنیای فناوری اطلاعات و کسب و کار با چالش مستمری روبرو هستند که می توان این چالش را عمدتاً در مواردی که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها می گردند ، جستجو کرد. تناسب یا همراستایی فناوری اطلاعات و کسب وکار موضوعی قابل توجه طی دهه های اخیر بوده است. ((Luftman, 2000, 43
این دست چالش ها رابطه پایدار و استوار میان فناوری اطلاعات و کسب و کار را ضروری می سازد، بطوری که فناوری اطلاعات بتواند جایگاه های تصمیم سازی را شکل داده و هزینه های سرمایه گذاری را کاهش دهد.
در شرایط کنونی برای کارشناسان فناوری اطلاعات و کسب و کار مواجه شدن با تضاد و تناقضات کاری بدلیل کمبود درک متقابل میان طرفین بسیار طبیعی است. لذا در جهت پیوند دادن میان مفاهیم فناوری اطلاعات و کسب و کار و برقراری رابطه اجزاء آنها با یکدیگر در اینجا مفهوم همراستایی دو مقوله فناوری اطلاعات و کسب وکار بیان می شود در ادامه مدل های همراستایی و تحقیقات انجام شده در این زمینه اشاره می شود.
2-2- اطلاعات و دانش
تعاريف متفاوت اطلاعات از زوايای مختلف :
تعريف اطلاعات از لحاظ نظری :  اطلاعات ( Information ) به هر نوع داده جمع آوری شده با استفاده از روش های مختلفی  نظير : مطالعه ، مشاهده ، شايعه و ساير موارد ديگر اطلاق می گردد. در واژه “اطلاعات” ، بار معنائی از قبل تعريف شده ای در رابطه با کيفيت ، معتبر بودن و يا صحت داده وجود نداشته و امکان برخورد با  اطلاعات معتبر ، غيرمعتبر ، واقعی ، نادرست ، صحيح و گمراه کننده ، وجود خواهد داشت.
تعريف اطلاعات از منظر تئوری اطلاعات : اطلاعات دربردارنده يک معنی خاص خصوصا” در ارتباط با پيشگوئی احتمالی از داده است .در تعريف فوق ، ميزان معنی و محتوای ارائه شده توسط اطلاعات مورد توجه قرار می گيرد.مثلا” پيامی که به ما اعلام می نمايد:”فردا خورشيد طلوع می نمايد ” دارای حجم اندکی محتوای  اطلاعاتی است در حاليکه يک پيام در رابطه با روز قيامت ، شامل حجم بالائی از اطلاعات است . در تعريف ارائه شده از منظر تئوری اطلاعات ، همانند تعريف ارائه شده قبلی ، توجه خاصی به کيفيت و يا ارزش اطلاعات نمی گردد .
تعريف اطلاعات از منظر علم اطلاعات و فن آوری اطلاعات :علم اطلاعات و فن آوری اطلاعات با اطلاعات به عنوان داده جمع آوری شده ، ذخيره شده ، بازيابی شده ، پردازش شده و ارائه شده سروکار دارد . در تعريف فوق نيز به مواردی همچون اعتبار ، کيفيت و ارزش اطلاعات به صورت جانبی ، توجه می گردد.(Harrise R , 2002 ,82-88 ) 
در تعاريف فوق ، توجه خاصی به کيفيت و يا ارزش اطلاعات نشده است . در مقابل اطلاعات از واژه ای ديگر و با نام ” Knowledge ” استفاده می شود که می توان آن را معادل ” دانش ” در نظر گرفت . ” دانش ” ، بر خلاف اطلاعات ، دارای بار معنائی مختص به خود بوده که توسط فرد و ياافرادی  کارشناس و بر اساس بررسی و مطالعه انجام شده بر روی اطلاعات معتبر ، حاصل می شود. اطلاعات معتبر ، به خودی خود مفيد و قابل استفاده می باشند ولی قادر به پيشگوئی نتايج نمی باشند. برخی اطلاعات معتبر نظير قيمت يک کالا و يا خدمات و يا برنامه زمانبندی پروازهای هوائی ، مستقيما” قابل استفاده می باشد،  ولی برخی اطلاعات ديگر نظير داده هواشناسی و يا داده مربوط به آنتی بيويتک ها صرفا” زمانی مفيد و معتبر می باشند که در ابتدا توسط کارشناسان متخصص ( دارای دانش لازم )  استفاده وپس از  بررسی و آناليز داده ها ی اوليه ، نتايج استخراج و در اختيار عموم علاقه مندان جهت استفاده قرار گيرد.در بطن دانش همواره آناليز و نتيجه گيری نهفته است در حالی که ، اطلاعات در بهترين وضعيت استنتاج استقرائی را به دنبال خواهد داشت . بنابراين حداقل از لحاظ فلسفی ، شايسته و منطقی است که ظهور ” جوامع مبتنی بر دانش ” را در مقابل ” جوامع اطلاعاتی ” ، ترويج نمود  . در جوامع مبتنی بر دانش ، آموزش و فراگيری به عنوان فرآيند کسب دانش مطرح بوده تا در مرحله بعد ، امکان ايجاد دانش فراهم می گردد ( ترکيب و آناليز قياسی ) .
از لحاظ تاريخی ، دستيابی به اطلاعات از طريق رسانه های چاپی ( کتاب ، روزنامه ، مجله ) حاصل می گرديد در حالی که فراگيری دانش از طريق مدارس و دانشگاهها بدست می آمد . امروزه ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات افقی جديد در رابطه با توليد و عرضه اطلاعات را ارائه نموده است و می بايست بطور همزمان امکانات موجود را در جهت فراگيری و ايجاد دانش ، سازماندهی و به خدمت گرفت . ما می بايست در مرحله اول با بهره گيری از امکانات موجود موفق به فراگيری دانش بوده تا در ادامه امکان توليد ، ميسر گردد. بديهی است با استفاده مناسب از دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات، می توان به سرعت اقدام به فراگيری دانش و در نهايت توليدعلم نمود . شايد از زاويه فوق ، بتوان مهمترين رسالت فن آوری اطلاعات و ارتباطات را ايجاد زيرساخت و بستر مناسب برای فراگيری و توليد علم در نظر گرفت . در جوامعی که توانسته اند زير ساخت مناسبی ( صرفا” زيرساخت ارتباطی مورد نظر نمی باشد ) در رابطه با فن آوری اطلاعات و ارتباطات ايجاد نمايند ، شرايط مناسب برای استفاده از “دانش ” فراهم و ميزان توليد دانش در اينگونه جوامع ارتباط مستقيمی با زيرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات آنان دارد.
استفاده مناسب از دانش و بکارگيری آن در تمامی عرصه های زندگی و در نهايت توليد دانش ، ارتباط مستقيمی با توسعه دارد .(Lbid , 53)
2-3- تعریف فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات اعمال میشود. این تعریف برای کسانی که بخواهد با فناوری اطلاعات IT آشنا شوند؛ تعریفی مناسب و کاملاً ساده و شفاف است.
اطلاعات منشأ دانایی و بصیرت در انسان است و هدف از بکارگیری فناوری اطلاعات ، افزایش آگاهی در انسان و نظم در اجراست.(استوور ، 1375 ،15)
سه محور اصلی در فناوری اطلاعات سخت افزار ، نرم افزار و فکر افزار ( مدیریت دانش ) می باشد.به طور کلی با پدید آمدن این رشته ، رشته کامپیوتر با تحولی عظیم روبرو شد و این در حالی است که فناوری اطلاعات سرآمد رشته کامپیوتر است و جایگاه کاملاً مستقل برای خود دارد.
هم اکنون نیز فناوری اطلاعات با شتابی فزاینده در حال تغییر جهان است و این تغییرات در کلیه عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشهود است . با این وجود فناوری اطلاعات هنوز در آغاز راه است. فناوری اطلاعات را برای بیان یک تعریف ساده دیگر به سه کلمه تقسیم میکنم :
فناوری : کاربردی کردن علم
پردازش : مدیریت بر روی اطلاعات
اطلاعات : داده های پردازش شده
فناوری اطلاعات :علمی که برای مدیریت و پردازش اطلاعات لازم است.
برای آشنایی بیشتر شما تعاریفی مختلف و معروف ارایه شده است را با هم مرور میکنیم :
1. سایت ویکیپدیا : به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد.
2. فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اصلی اساس «انسان، سازوکار، ابزار، ساختار» است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فرا راه خود قرار می‌دهد.
3. فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات. در اینجا هر گونه فناوری اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مد نظر است.(همان منبع ،18)
2-4- وظایف فناوری اطلاعات
وظایف موجود در فناوری اطلاعات را میتوان در یک دید کلی به ۸ مورد تقسیم نمود :
1. نگهداری و پردازش
2. تقسیم وظایف
3. مدیریت شبکه : یکی از مهمترین مسایل، آشنایی با مفاهیم و پیاده سازی شبکه برای مدیران فناوری اطلاعات است.
4. مدیریت اطلاعات : میتوان به جرأت اعلام کرد؛ مدیریت اطلاعات حرف اول را در رشته فناوری اطلاعات میزند و یک مدیر ارشد این رشته باید بتواند بر روی اطلاعات خود مدیریت نمایید.
5. توسعه اطلاعات : میتوان چهار کلمه کلیدی برای آن ارایه نمود : کنترل، سرعت و دقت، امنیت، فرمت
6. توسعه سیستمهای مهندسی فناوری اطلاعات : باعت تحول در فناوری اطلاعات شد و میتوان گفت جنس فناوری اطلاعات از یک زمان به بعد نرم افزاری شد.
7. توسعه کاربردی : زمانی میتوانیم توسعه یک علم را احساس کنیم که در بین مردم و کاربران باشد.
8. توسعه تجاری( توربن و 1996 ،150)
2-5- تفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با فن آوری اطلاعات (IT )در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، دستگاه ها و فن آوری های ارتباطی دارای جايگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور  استفاده از مزايا و دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، محسوب می گردند. در ادامه با تعاريف متفاوت ICT ، بيشتر آشنا می شويم :
در اوايل سال 1990 به مجموعه سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و صنايع مرتبط به آنان ، فن آوری اطلاعات ( IT ) گفته می شد. در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ، تاکيد و محوريت بر روی جنبه ارتباطی می باشد ، بگونه ای که ارتباطات به منزله يک “بايد” مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدون وجود آن امکان ارائه سرويس ها و خدمات  را دارا نمی باشد .
فن آوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و يا برنامه نظير: راديو ، تلويزيون ، تلفن ها ی سلولی ، کامپيوتر ، نرم افزار ، سخت افزارهای شبکه ، سيستم های ماهواره اری و نظاير آن اطلاق شده که  سرويس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان  مرتبط می گردد (کنفرانس از راه دور ، آموزش از راه دور) .
فن آوری اطلاعات وارتباطات اغلب در يک مفهوم و جايگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقييق تر قرار می گيرد نظير : فن آوری اطلاعات وارتباطات در آموزش ، بهداشت ، کتابخانه ها و غيره .
فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، به مجموعه امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری ، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستيابی مطلوب به اطلاعات ، گفته می شود . (فهیمی، 1381، 12)
همگرائی بين کامپيوتر و ارتباطات ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد .( پيوند بين کامپيوتر و بهره برداری از تمامی قابليت های آن خصوصا” پردازش و ذخيره سازی داده  با امکانات متعدد ارتباطی  ) .
با اين که تکنولوژی های مرتبط با کامپيوتر به نوعی در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار می گرفت ، ولی پتانسيل های گسترده آن پس از تحقق دو تحول عمده در سال 1980 بر همگان آشکار گرديد : تحول در صنعت نيمه هادی ها ( ترانزيستور ، مدارات مجتمع ، ميکرو تراشه ها ) ، کوچک و ارزان شدن کامپيوترها را به دنبال داشت . متعاقب اين تحول عظيم ، امکان استفاده از کامپيوتر در ابعاد بسيار گسترده و برای عموم کاربران، فراهم گرديد( کافی است به اطراف خود نگاهی داشته باشيم!) . دومين تحول عمده ، ارتباط کامپيوترها  با يکديگر و بر پاسازی شبکه های کامپيوتری است . در ادامه با استفاده از فن آوری های متعدد مخابراتی و ارتباطی ، امکان اتصال و ارتباط بين شبکه های کامپيوتری ، فراهم گرديد .تحولات فوق ، زمينه انقلاب عظيم اطلاعاتی در عصر حاضر و ظهور فن آوری های متعدد اطلاعات و ارتباطات را ايجاد نموده است .
مهمترين ويژگی فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، نحوه ذخيره سازی ، پردازش و دستيابی به اطلاعات است.
به مجموعه فن آوری هائی که امکان ذخيره سازی ، پردازش ، ارائه و انتقال اطلاعات را از طريق محيط های انتقال فراهم می نمايد ، اطلاق می گردد.
فن آوری اطلاعات و ارتباطات  به جايگاه برجسته اطلاعات ، دستگاههای ذخيره سازی و پردازش اطلاعات و دستگاههای انتقال و دستيابی به اطلاعات تاکيد دارد . بديهی است در اين راستا ، علاوه بر پتانسيل های مخابراتی ، رسانه هائی ديگر نظير راديو و تلويزيون نيز در فهرست وسايل ارتباطی ( کانال نشر و توزيع اطلاعات ) ، قرار خواهند گرفت . زير ساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مرحله اول نيازمند وجود يک زيرساخت اطلاعاتی است که در آن تمامی دستگاهها و وسايل ارتباطی نظير تجهيزات مخابراتی ، راديو و تلويزيون قرار خواهند گرفت . زيرساخت اطلاعاتی به منزله فونداسيون زيرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، مطرح بوده که امکان ارائه سرويس ها و خدمات اطلاعاتی را با کيفت مطلوب ، فراهم می نمايد. (‌ سلطانی، راستین، 1379 ،236)
2-6- فناوری اطلاعات چه کمکی به سازمان ما می کند؟فناوری اطلاعات به ما کمک میکند تا اطلاعات در بخش های مختلف یک سازمان، به صورت یکپارچه جریان داشته باشد و هر فرد بتواند در موقع نیاز سازمان به آنها دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال فرآیندهای پیگیری یک سفارش را به صورت زیر در نظر بگیرید:
در یک سیستم سنتی :
هنگام دریافت سفارش از مشتری کارمند فروش اطلاعاتی را از مشتری دریافت می کند (مانند نام و نام خانوادگی و … )
اطلاعات سفارش وی را بر روی یک فرم مخصوص ثبت می شود. مدیر فروش یا مدیر اصلی سازمان پس از بررسی سفارش، قیمت را اعلام می کند و سفارش گیرنده با توجه به نظر مشتری قرارداد را منعقد می کند. محاسبه زمان دقیق تحویل سفارش فرآیندی بسیار دشواراست، زیرا فروشنده یا مدیر فروش باید اطلاعات دقیقی در رابطه با برنامه تولید و همچنین میزان تقریبی زمان لازم برای تولید محصول مورد نیاز مشتری داشته باشد.
پس از ثبت سفارش دستور تولید برای واحد های مختلف سازمان، از جمله سالن تولید، انبار، بازرگانی و … به صورت جداگانه فرستاده خواهد شد. پس از پیگیری مراحل مختلف (آماده شدن زینک و …) سفارش برای تولید به سالن تولید فرستاده می شود.
در یک سیستم نوین با استفاده از فناوری اطلاعات:
اطلاعات مشتری در صورت جدید بودن در کامپیوتر ذخیره میشود و این امکان را به فروشنده می دهد که در صورت مراجعه مجدد آن مشتری به سازمان تنها با پرسیدن نام وی تمامی اطلاعات وی (که دسترسی به آنها مورد تایید مدیر سازمان باشد) در اختیار کارمند فروش قرار می گیرد.
پرسنل فروش پس از ثبت اطلاعات سفارش با فشار دادن تنها یک دکمه، قیمت سفارش را که طبق فرمول محاسبه قیمت در نرم افزار مربوطه محاسبه گردیده به مشتری اعلام می کند. سپس فرم مربوط به قرارداد در نرم افزار تکمیل میگردد و با توجه به ثبت سفارشات قبلی در سیستم (که مستقیما به قسمت تولید متصل می باشد) زمان دقیق تحویل کار را به مشتری اعلام میکند. سپس دستور تولید به صورت اتوماتیک پس از رسیدن اجناس مورد نیاز به انبار به سالن تولید اعلام میشود و سفارش تولید می گردد. (هوشیار یزدان، 1381، 57-58)
2-7- فواید استفاده از فناوری اطلاعات2-7-1- یکپارچگی سیستمیکپارچگی سیستم به معنای کارکردن تمامی اجزای سیستم برای یک هدف مشترک و استفاده اطلاعات هر بخش از سیستم در بخش دیگر میباشد که منجر به یکپارچگی و عدم تکرار اطلاعات در سیستم نیز خواهد شد.
در مثال فوق خواندیم که با استفاده از فناوری اطلاعات، پرسنل فروش بدون مراجعه به سالن تولید و با استفاده از یک نرم افزار، توانست زمان دقیق تحویل کار را به مشتری اعلام کند. این مهم تنها با یکپارچگی اطلاعات در سازمان قابل دستیابی خواهد بود، بدین صورت که اطلاعات سفارشات قبلی به همراه برنامه زمانی تولید آنها قبلا در سیستم ثبت شده و نرم افزار میتواند به صورت اتوماتیک زمان دقیق پایان سفارشات را محاسبه و به پرسنل فروش اعلام نماید. گفتنی است که دراین صورت نیاز نیست که پرسنل فروش از قسمت های دیگر سازمان اطلاعاتی داشته باشد و نرم افزار کلیه محاسبات را به صورت اتوماتیک و پشت پرده انجام خواهد داد.
2-7-2- دسترسی آسان به اطلاعاتدسترسی آسان به اطلاعات به معنی امکان جتسجو در بین اطلاعات موجود یک سازمان برای دستیابی به اطلاعاتی خاص است.
با توجه به مثال فوق پرسنل فروش نیاز دارند تا در موقع دریافت سفارش جدید بدانند که با کدام مشتری مواجه هستند. طبیعتا مشتری های وفادار یک سازمان، در اولویت قرار خواهند گرفت و شاید میزان اعتبار آن مشتری تاثیر گزار در قرار داد نیز باشد. در سیستم های قدیمی تر با توجه به کم بودن تعداد مشتری ها، مدیران مشاغل اطلاعات تمامی آنها را به خاطر می سپردند . این امر باعث احساس نزدیکی مشتری به آن سازمان می شود، اما هم اکنون با گسترش کارها و همچنین عدم امکان به خاطر سپردن اطلاعات همه مشتری ها، فناوری اطلاعات این امکان را به تمامی اعضای یک سازمان می دهد تا در صورتی که مدیر سازمان امکان دسترسی به اطلاعات را به آنها داشته باشند به راحتی و در کمترین زمان اطلاعات مشتری خاص را به همراه تمامی اطلاعات وابسته (از جمله سوابق و قرارداد ها و…) مشاهده و از آنها استفاده کنند.
2-7-3- امنیت بالا و سطوح دسترسیمنظور از سطوح دسترسی، امکان دسترسی و یا عدم دسترسی هر فرد درون سازمان به اطلاعات طبقه بندی شده آن می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *