ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2  حسابرسی صورت های مالی

حسابرسی فرایندی می باشد منظم و باقاعده (سیستماتیک) برای جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درمورد ادعای مربوط به فعالیت و منابع اقتصادی به‌مقصود تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع می باشد (نیکخواه آزاد، 1379).

بدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی درمورد قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعات            صورت های مالی می باشد. وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد. حسابرسی به عنوان یک ساز وکاری کارآمد، به سهامداران این اطمینان را می دهد که مدیران در اداره شرکت در راستای منافع سهامداران اقدام نموده اند یا خیر؟ از این رو، کار حسابرسی اطینان بخشی به سهامداران و سایر اشخاص ذینفعی می باشد که با شرکت طرف قرارداد هستند (Walker. M 2003).

حسابرس بایستی این موضوع را ارزیابی کند که آیا صورتهای مالی، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب تهیه شده می باشد یا خیر. در این ارزیابی بایستی به جنبه‌های کیفی رویه‌های حسابداری واحد تجاری، شامل نشانه‌های احتمالی جانبداری در قضاوتهای مدیریت، توجه گردد (استاندارد حسابرسی،شماره 700).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بسیاری بهره گیری‌کنندگان از گزارش حسابرسی، انتظار دارند که حسابرسان تمامی تقلب ها و اقدام های غیرقانونی را کشف و به عموم اطلاع دهند؛ حال آنکه هدف حسابرسی صورتهای مالی آن می باشد که حسابرس بتواند درمورد انطباق صورتهای مالی تهیه‌شده از جنبه‌های بااهمیت و با بهره گیری از استانداردهای حسابداری، اظهارنظر کند. با در نظر گرفتن اینکه اندازه درخور‌توجهی از اطلاعات مورد نیاز بهره گیری‌کنندگان توسط مدیریت بنگاههای اقتصادی تهیه، پردازش و گزارش می گردد، به‌دست آوردن اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات، ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف گزارش که محصول نهایی فعالیت حسابرسی می باشد، بهینه کردن گزارشگری مالی (اقتصادی) از طریق افزودن اعتبار به اطلاعات گزارش شده می باشد؛ اعتباری که بر مبنای شواهد به‌دست آمده و در نتیجه درخور توجیه می باشد. اگر گزارش حسابرسی توان ارائه نتایج حسابرسی را نداشته باشد، در حقیقت هدفهای حسابرسی تحقق نیافته و پس حسابرسی فاقد هرگونه ارزش اقتصادی خواهد بود(رجبی و صابری، 1391).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید