تکه هایی از این پایان نامه :

تغییر پارامتر r

می­خواهیم مطالعه کنیم که با تغییر پارامتر r (شعاع متوسط)، فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود چگونه تغییر می­کند. همچنین تغییرات فرکانس تشدید به ازای زاویه تابش صفر و 60 درجه در دو قطبشTE  و TM [TE))FrΔ TM), )FrΔ] چه مقدار خواهند بود. در جدول4-3 نظاره می­کنید با تغییر پارامتر r  از mm7/7 تا mm36/8 و ثابت نگه داشتن مقادیر پارامترهای دیگر مطابق جدول 4-1، مقدار پهنای باند از GHz 45/. به GHz 57/. به اندازه GHz 07/. افزایش و مقدار فرکانس تشدید به ازای افزایش این پارامتر از mm 54/7 تا mm 36/8  از  بیشتر از GHz 7 به GHz 05/5 کاهش یافته می باشد. زاویه تابش برای قطبش TE و TM تقریبا با افزایش r افزایش می­یابد به گونه­ای که برای قطبش TE به اندازه 59/. و برای قطبش TM به اندازه 754/. افزایش

 

جدول 4-3  تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات فرکانس تشدید (FrΔ) به ازای زاویه تابش صفر و 60 درجه در دو قطبشTE  و TM به صورت تابعی از پارامترr

36/8 2/8 03/8 87/7 7/7 54/7 r (mm)
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

57/.

56/.

555/.

55/.

45/.

بیرون از بازه

BW (GHz)

05/5

8/5

18/6

496/6

764/6

دانلود از سایت منبع

7

Fr (GHz)

59/.

08/.

004/.

084/.-

152/.-

224/.-

Fr (TE)Δ

754/.

22/.

152/.

052/.

0

072/.-

Fr (TM)Δ

 

می­یابد.  نمودار تغییرات این چهار مشخصه در اشکال 4-12، 4-13، 4-14 و 4-15 نشان داده شده می باشد. در فرمول (4-1) نظاره کردید، فرکانس تشدید با شعاع متوسط حلقه دایروی نسبت عکس دارد که در نتایج این جدول به وضوح این امر را نظاره می­کنید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: