عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

طراحی فیلتر میان­نگذر برای کاربردهای باند مایکروویو

در این بخش برای بدست آوردن پاسخ فرکانسی فیلتر میان­نگذر از نرم­افزار CST بهره گیری شده می باشد. از آن‌جا که شبیه‌سازی تنها یک عنصر از آرایه به علت در نظر نگرفتن اثر تزویج متقابل اجزاء روی یکدیگر دارای دقت کافی نمی­باشد، روش­هایی بهره گیری شده که اثر این تزویج­ها را اعمال کند. در این روش­ها به جای تحلیل یک آرایه، تحلیل یک سلول واحد را انجام می­دهند که شرایط مرزی آن به کمک قضیه فلوکه یا شبیه‌سازی درون موجبری [22] تعیین می­گردد. این شرایط مرزی، اثر بی‌نهایت بودن آرایه در شبیه‌سازی را تضمین می­کند و در انتها با بدست آوردن پارامتر‌های پراکندگی برای ساختار می‌توان منحنی ضرائب انعکاس یا انتقال را رسم نمود.

در روش فلوکه، نرم‌افزار اندازه میدانها را در سطوح مرزی سلول واحد، یکسان قرار می‌دهد (به علت تناوب شبکه) و تنها تفاوت میدان‌ها روی دو مرز مقابل هم، جابجایی فازی مشخصی میان آن‌ها می باشد. این جابجایی فاز توسط نرم‌افزار و با در نظر داشتن زاویه تابش محاسبه می گردد، شکل 4-1 را نظاره کنید. همانطور که در شکل 4-2 نظاره می­کنید، در پورت فلوکه دو موج مسطح با میدان­های الکتریکی عمودی [TE و TM] تحریک می­شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: