تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوریتم عدالت نسبی[1]

الگوریتم PF  در شبکه­های با نرخ اطلاعات بالا مورد بهره گیری قرار می­گیرد. ویژگی مثبت این الگوریتم کمینه بودن نسبت نرخ از دست رفتن بسته نسبت به الگوریتم­های هم گروه آن بوده و ویژگی منفی این الگوریتم زیاد بودن تاخیر انتها به انتهای بسته­ها می باشد. الگوریتم عدالت نسبی به عنوان انتخاب زمان­بندی برای ترافیک­های غیر بلادرنگ ارائه شده می باشد زیرا این ترافیک­ها حساسیتی به تاخیر نداشته و در معیار این الگوریتم نیز اثری از عامل تاخیر بسته­ها وجود ندارد. هدف این الگوریتم بدست­آوردن گذردهی مناسب می­باشد و ویژگی دیگر این الگوریتم برقراری عدالت در بین کاربران می­باشد اما زیرا از استراتژی ناآگاه از کیفیت سرویس بهره گیری می باشد برای سرویس­های بلادرنگ مناسب نمی­باشد. یک کاربر در این الگوریتم بر اساس معادله­ی 3-9 گزینش می­گردد]23[:

(9-3)

 

در ارتباط­ی 3-9،  نرخ اطلاعات قابل بدست­آوردن مطابق با کیفیت کانال آنی کاربر  در بازه زمانی ارسال، tام و  متوسط نرخ اطلاعات کاربر  روی یک پنجره­ی زمانی می­باشد و  یک متغیر در بازه­ی 0 تا 1 می­باشد. در واقع این مقدار با در نظر داشتن پنجره­ی زمانی که مقدار  به روز می­گردد، تعیین می­گردد. با در نظر داشتن اینکه این پنجره زمانی برابر با  می باشد مقدار  بایستی مقدار یک نباشد زیرا در این صورت پنجره­ی زمانی اظهار شده برابر با بی­نهایت می­گردد. به­گونه­ای تعیین گردد که عدالت بین کاربران مستقر گردد.

[1] Proportional Fair(PF)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: