تکه هایی از این پایان نامه :

6-2- پیشنهادات

مبنای کار این پایان نامه بر اساس مشخص بودن تعداد منابع هم چنین ایستان بودن و اضطراری و سیگنال نوپر و سیگنال منابع ارسال پایه گذاری شده می باشد و نیز فرض گردیده که کلیه سیگنال‌های دریافتی از منابع مستقل ارسال گردیده و هیچ همبستگی با یکدیگر ندارند. یکی از زمینه‌هائی که برای ارائه کار هست. تغییرمفروضات مطرح شده در بالا می‌باشد و هم چنین مقایسه اندازه دقت هر الگوریتم به ازای فرکانس نمونه برداری متفاوت و تعداد مختلف لحظات نظاره می تواند باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: