عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1     TDD

در این حالت هر فریم از دو نیم فریم تشکیل شده می باشد که طول هر نیم فریم برابر با 5 میلی­ثانیه می باشد. هر نیم فریم از 5 زیر فریم به طول 1 میلی­ثانیه تشکیل شده می باشد. زیر فریم­ها از 0 تا 9 شماره­گذاری شده­اند و هر زیر فریم نیز شامل دو بلوک منبع بوده و طول هرکدام برابر با 5/0 میلی­ثانیه می باشد. در این ساختار فریم، سه ناحیه خاص به نام­های DwPTS[1]،  [2]GP و [3]UpPTS هست.  DwPTSبرای ارسال در جهت فروسو، UpPTS برای ارسال در جهت فراسو و GP نیز یک فاصله­ی ارسال می باشد که بین این دو حالت قرار گرفته می باشد.  این سه ناحیه در زیر فریم­های 1 و 6 که برای این سه ناحیه از پیش انتخاب شده­اند، قرار می گیرند. شکل 2-4 این ساختار را به تصویر کشیده می باشد. همچنین نحوه­ی بهره گیری از زیرفریم­ها دارای 7 حالت می باشد که در جدول2-1 اظهار شده می باشد:

جدول‏2‑1 حالات مختلف قرارگیری زیرفریم­ها]6[

شماره زیر فریم
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 شماره حالت
U U U S D U U U S D 0
D U U S D D U U S D 1
D D U S D D D U S D 2
D D D D D U U U S D 3
D D D D D D U U S D 4
D D D D D D D U S
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

D

5

D

U

U

S

D

U

U

U

S

دانلود از سایت منبع

D

6

 

در جدول 2-1، D بیانگر زیر فریم مورد بهره گیری برای ارسال در جهت فروسو، U بیانگر زیرفریم مورد بهره گیری برای ارسال در جهت فراسو و S نیز زیر فریم مورد بهره گیری برای حالت­های اظهار شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: