تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم های تخمین

در این پایان نامه، الگوریتم های MUSIC، Capon، CSSM، WAVES و TOPS را شبیه سازی نموده و خروجی های هر کدام را با در نظر داشتن حالت های متفاوت اظهار شده در بخش (5-1)، با یکدیگر مقایسه
می نماییم. بدین مقصود، چند سناریوی متفاوت در این بخش تعریف گردیده و به ازای هر سناریو، خروجی این الگوریتم ها با یکدیگر مقایسه می گردد.

 

 معرفی اجمالی الگوریتم های به کار رفته در شبیه سازی

همان گونه که پیش تر، عنوان گردید، الگوریتم های تشخیص زاویه ورود، خود به دو دسته کلی
الگوریتم های همبسته و ناهمبسته تقسیم می شوند. در این فصل، از میان الگوریتم های ناهمبسته به مطالعه الگوریتم MUSIC و Capon پرداخته خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: