تکه هایی از این پایان نامه :

 مفروضات داده های دریافتی توسط آرایه آنتن

فرض می کنیم، که فاصله بین سنسورهای آرایه برابر با  می باشد که λ طول موج مربوط به فرکانس
MHZ 100(فرکانس میانی  ) بوده و هیچ گونه تزویجی بین سنسورها وجود ندارد و نویز دریافتی از هر سنسور، مستقل از هم می باشند. هم چنین با فرض دور بودن منابع ارسالی سیگنال از آنتن آرایه ای، موج سیگنال دریافتی به صورت صفحه در نظر گرفته شده می باشد که در واقع زاویه نظاره موج سیگنال ارسالی توسط کلیه سنسورها، یکسان می باشد.

به گونه اختصار، شرایط شبیه سازی در جدول زیر اختصار می گردد:

 

جدول شماره (5-1)– مبنای شبیه سازی

تعداد سنسورها

( )

فرکانس پایین

( )

فرکانس بالا

( )

فرکانس مرکزی

( )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعداد بین های فرکانسی

( )

تعداد منابع

( )

16

MHZ80

MHZ120

MHZ100

128

4

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: