تکه هایی از این پایان نامه :

جهت دهی به نقاط کلیدی انتخاب شده

در این قسمت هر نقطه کلیدی و نقاط همسایه آن به یک مجموعه بردار تبدیل می شوند. برای انجام این کار از تصویر موجود در اولین مقیاس (تصویر حاصل از کانولوشن تصویر اصلی و فیلتر گاوسی با واریانس ) بهره گیری می کنیم. برای این مقصود بایستی مطابق روابطی که در ادامه اظهار می شوند، بزرگی و جهت تمام نقاط تصویر را محاسبه کنیم. لذا این احتمال هست که نقاط کلیدی دیگری که در قسمت های قبل مورد توجه قرار نگرفته بودند، در این مرحله افزوده شوند. مقصود آن دسته از نقاطی هستند که علی رغم داشتن بزرگی قابل توجه، اکسترمم محسوب نمی شوند. روابط زیر برای محاسبه بزرگی و جهت نقاط تصویر می باشد :

 

مطابق شکل شماره 3-9، مقادیر مذکور به ازا تمام نقاط موجود در همسایگی هر نقطه اکسترمم، محاسبه خواهند گردید. زوایا طوری دسته بندی می شوند که 360 درجه کامل را در بر بگیرند. همچنین وزن هر نقطه توسط دو پارامتر کنترل می گردد. اولین پارامتر مربوط به اندازه بزرگی نقطه مورد نظر و دومین پارامتر بر اساس فاصله از مرکز کرنل گاوسین، تنظیم می گردد. واریانس این کرنل معادل 1.5 برابر واریانس تصویر در نظر گرفته می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: