تکه هایی از این پایان نامه :

تغییر پارامتر w

می­خواهیم مطالعه کنیم که با تغییر پارامتر W (ضخامت حلقه دایروی)، فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود چگونه تغییر می­کند. همچنین تغییرات فرکانس تشدید به ازای زاویه تابش صفر و 60 درجه در دو قطبشTE  و TM [TE))FrΔ TM), )FrΔ] چه مقدار خواهند بود. در جدول 4-4 نظاره می­گردد که با تغییر پارامتر w  از mm92/0 تا mm1/1 و ثابت نگه داشتن مقادیر پارامترهای دیگر مطابق جدول 4-1، مقدار پهنای باند از GHz 5/. به GHz 6/. به اندازه GHz 1/. افزایش یافته می باشد اما مقدار فرکانس تشدید تغییر چندانی

 

(الف) قطبش TE

(ب) قطبش TM

شکل 4-16  تاثیر تغییر پارامتر r (با ثابت نگه داشتن دیگر پارامترها) بر پاسخ فرکانسی FSS2  با 1r=ε و °60 تا °0= θ برای دو قطبش TE وTM

 

جدول 4-4  تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات فرکانس تشدید (FrΔ) به ازای زاویه تابش صفر و 60 درجه در دو قطبشTE  و TM به صورت تابعی از پارامتر w

1/1 08/1 06/1 04/1 02/1 1 98/. 96/. 94/. 92/. 9/. W(mm)
6/. 598/. 595/. 593/. 569/. 56/. 558/. 555/. 549/. 5/. 498/. BW(GHz)
78/5 782/5 784/5 786/5 794/5 8/5 84/5 842/5 844/5 85/5 854/5 Fr (GHz)
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

072/.

072/.

072/.

072/.

068/.

068/.

068/.

068/.

068/.

068/.

068/.

Fr(TE)Δ

22/.

22/.

22/.

22/.

22/.

22/.

016/.

01/.

0

008/.

007/.

Fr(TM)Δ

نکرده می باشد. زاویه تابش برای قطبش TE و TM تقریبا با افزایش w افزایش می­یابد به گونه­ای که برای قطبش TE به اندازهGHz  072/. و برای قطبش TM به اندازهGHz  22/. افزایش می­یابد. نمودار تغییرات این چهار مشخصه در اشکال 4-17، 4-18، 4-19 و 4-20 نظاره می­گردد. در فرمول (4-1) نظاره کردید، فرکانس تشدید با ضخامت حلقه دایروی نسبت عکس دارد. در جدول 4-4 نیز با افزایش (کاهش) w، فرکانس تشدید کاهش (افزایش) می­یابد. پس نتایج بدست آمده از لحاظ تئوری و شبیه­سازی تطبیق مناسبی دارند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: