تکه هایی از این پایان نامه :

بهره گیری از یک لایه سطح انتخابگر فرکانس با دو عنصر ادغام شده[27]

در این روش دو فیلتر میان­نگذر را برای فرکانس­های GHz 3/4 و GHz 8/5 به گونه جداگانه مطابق جدول 5-1 طراحی می­کنیم و سپس همانطور که در شکل 5-3 نظاره می­کنید، دو حلقه دایروی طراحی شده در دو فرکانس متفاوت را در هم ادغام می­ کنیم. نتایج شبیه­سازی شده این ساختار در شکل 5-4 نشان داده شده می باشد.

شکل 5-3  نمای یک سلول واحد از ساختار فیلتر دوبانده با یک لایه سطح انتخابگر فرکانس با دو حلقه دایروی ادغام شده

 

(الف) قطبش TE

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

(ب) قطبش TM

شکل 5-4  تلفات تغبیه فیلتر دوبانده  با سلول واحد نشان داده شده در شکل 5-3 برای دو قطبش TE و TM

همانطور که در شکل 5-4 نظاره می­گردد، با تغییر زاویه تابش برای قطبش TE، فرکانس تشدید در باند اول به میزانGHz  04/. = 76/3–8/3 و در باند دوم به میزانGHz  3/. = 3/5- 6/5 تغییر کرده می باشد و همچنین با تغییر زاویه تابش برای قطبشTM ، فرکانس تشدید در باند اول به میزانGHz  04/. = 76/3- 8/3 و در باند دوم به میزانGHz  02/. = 6/5- 58/5 تغییر کرده می باشد. پس پاسخ فرکانسی ساختار هم از نظر تغییر قطبش و هم از نظر تغییر زاویه تابش پایداری مناسبی دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: