عنوان کامل پایان نامه :حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید

تکه هایی از این پایان نامه :

  • پایلوت­های پیوسته و پراکنده:

همانطور که در شکل مشخص می باشد محل حامل­های پیوسته در تمام سمبل­ها یکسان می باشد ( به همین دلیل پایلوت پیوسته اتلاق می­شوند) در حالی که این خصوصیت برای پایلوت­های پراکنده صادق نیست. فاصله بین پایلوت­های پراکنده در هر سمبل برابر با 12 حامل می باشد و پایلوت­های متناظر در دو سمبل مجاور در یک فریم به اندازه سه حامل از یکدیگر فاصله دارند. مدولاسیون مورد بهره گیری برای کلیه پایلوت­ها BPSK[1] بوده و این پایلوت­ها باتوان قوی­تری نسبت به داده­ها ارسال می­شوند تا در برابر خطاهای احتمالی محفوظ باشند ( 9/16 برابر داده­ها). مدولاسیون مورد بهره گیری برای پایلوت­ها به صورت زیر می­باشد:

(2-3)

در ارتباط­ی فوق m، l و k به ترتیب بیانگر شماره فریم، زمان سمبل و شماره حامل می­باشد.

محل حامل­های پیوسته در هر سمبل در جدول شماره 2-7 ارائه شده می باشد. محل پایلوت­های پراکنده نیز برای سمبل شماره 1 شماره حامل­هایی به صورت زیر می­باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(2-4)

قابل توجه می باشد که p هر عدد صحیح غیر منفی می­تواند باشد به شرطی که k از مقدار ماکزیمم خود تجاوز نکند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: