عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

  • شبکه‌ی خانگی باند وسیع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درحال حاضر این شبکه ها با بهره گیری از WLAN IEEE 802.11 تحقق داده می شوند. مشکل عمده ی این شبکه ها محل قرارگیری نقاط دسترسی می باشد. یک خانه، معمولا دارای نواحی مرده ی متعددی می باشد که تحت پوشش سرویس شبکه قرار نمی گیرند. نصب نقاط دسترسی زیاد برای رفع این مشکل بسیار گران و به علت سیم‌کشی اینترنت از نقاط دسترسی به مودم یا مرکز شبکه، غیر مناسب می باشد. علاوه براین مخابرات بین گره های نهایی تحت پوشش دو AP مختلف بایستی همه ی مسیر تا مرکز شبکه را طی کند. همان گونه که در شکل (2-13) نشان داده شده، با جایگزین کردن نقاط دسترسی توسط نقاط مش و برقراری اتصال مش میان آن ها این مشکل حل می گردد. در نتیجه، مخابرات بین گره ها بسیار قابل انعطاف تر شده و نسبت به از کارافتادن اتصالات مقاومت بیشتری نشان می‌دهد. نواحی مرده را نیز می توان با اضافه کردن، تغییر مکان و یا تنظیم خودکار سطح توان نقاط مش از بین برد. مخابرت داخل شبکه های خانگی را می توان از طریق شبکه کردن مش بدون نیاز به رفت و برگشت به مرکز دسترسی تحقق داده و در نتیجه از ازدحام شبکه کاست [22].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: