عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

  • شبکه کردن شرکت های تجاری

این کاربرد می‌تواند شبکه‌ای کوچک داخل یک اداره، شبکه ای متوسط برای همه ی ادارات داخل یک ساختمان، و یا یک شبکه ی بزرگ بین ادارات شامل چندین ساختمان باشد.به عنوان مثال در حال حاضر استاندارد IEEE 802.11 به گونه گسترده در ادارات مختلف بهره گیری می گردد. با این حال شبکه های بی‌سیم هنوز نواحی مجزایی هستند و اتصالات بین آن ها می تواند از طریق اینترنت مستقر گردد، که علت اصلی قیمت زیاد این گونه شبکه کردن می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل  ‏2‑15- WMNها برای یک شبکه تجاری[22]

اگر همان گونه که در شکل (2-15) نشان داده شده می باشد، نقاط دسترسی را با نقاط مش جایگزین نماییم، سیم های اینترنت حذف شده و مودم های چندگانه بین همه‌ی گره های کل شبکه به اشتراک گذاشته می گردد. در نتیجه بهره گیری از منابع در شبکه ی شرکت های تجاری افزایش می یابد. این WMN نیز می تواند با گسترده شدن این شرکت ها، رشد داده گردد [22و2].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: