عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

پردازش سیگنال آرایه خطی

در این بخش موضوعات مربوط به پردازش سیگنال و روش های مورد بهره گیری برای تخمین جهت سیگنال دریافتی تبیین داده خواهد گردید.

 فرضیات پایه:

میدان دور

هنگامی که فاصله بین منبع ارسال سیگنال تا گیرنده نسبت به ابعاد سنسور آرایه بسیار بزرگ باشد، سیگنال دریافتی توسط سنسورها به صورت میدان صفحه ای مفروض خواهد بود. با این فرض زاویه نظاره سیگنال هر منبع نسبت به کلیه سنسورها یکسان می گردد. برای درست بودن فرض بالا بایستی شرایط ناحیه فرونهافر[1] مستقر باشد[3]:

(1- 17)

که  قطر کوچکترین کره در بر گیرنده کل آرایه و  فاصله از منبع می باشد.

سیگنال باند باریک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیگنال ارسالی  با فرکانس حامل  و تابعی از زمان به شکل زیر معرفی می گردد:

(1- 18)

و  به ترتیب دامنه و فاز تابع  می باشد. اگر  را زمان تاخیر انتشار بین سنسورها در نظر بگیریم، در صورتی که  و  نسبت به  تغییرات بسیار جزئی داشته باشد، (اصطلاحاً تغییرات کندی نسبت به  داشته باشد) روابط زیر را خواهیم داشت :

(1- 19)

(1- 20)

پس طبق روابط بالا انتقال زمانی  تابع  به شکل زیر در می آید:

(1-21)

پس با بهره گیری از اعداد مختلط، شیفت زمانی را می توان به صورت حاصل ضرب یک عدد مختلط با فاز ثابت نمایش داد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: