عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1  مقدمه

این فصل به اختصار پژوهش، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص دارد. در آغاز، اختصار ای از پژوهش اظهار می گردد. سپس نتایج آزمون فرضیه ها، تحلیل های آماری و در پایان پیشنهادات و محدودیت های پژوهش ارائه می گردد.

 5-2  نتایج آزمون فرضیه ها

برای پژوهش حاضر، دو فرضیه طراحی شده می باشد که برای آزمون هر فرضیه به تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون، مدل ها برازش شده و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • فرضیه اول

بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس، موجب گزارش زودتر سود سهام (عایدات) شرکت‏ها می گردد.

 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه بیانگر این می باشد که با در نظر داشتن نتایج مدلهای اول، دوم و سوم و عدم تحقق روابط پیش بینی شده و معنی­دار نبودن ضرائب، فرضیه اول پژوهش تایید نمی­گردد. این به آن معناست که ارتباط معناداری میان بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمانبندی افشای اطلاعات در شرکت ها وجود ندارد، لذا در این مورد فرضیه پژوهش تایید نشد. نتایج این پژوهش با پژوهش دولت آبادی و جدیری نقاش کار (1392) همسو بوده که به مطالعه تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر حجم معاملات سهام پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بازار سهام اگرچه ممکن می باشد در کل میان اظهارنظر حسابرسی فرق قائل گردد، لکن این فرق تا حدی نیست که باعث تغییر در حجم معاملات سهام گردد اما نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات انام شده بوسیله کولیان و همکاران (2012)، چمبرز و پنمان (1984)، جیولی و پالمون (1982)، کراس و چرودر (1984)، وایترد (1980)؛ الیوت (1982) و سلطانی(2002) همسو     می باشد.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • فرضیه دوم

بهبود بیشتر در نوع اظهارنظر حسابرس، موجب گزارش زودتر سود سهام شرکت‏ها می گردد.

 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه بیانگر این می باشد که با در نظر داشتن نتایج رگرسیون مدل چهارم، تنها ضرایب متغیرهای عایدات غیر منتظره و تغییر حسابرس معنی­دار می باشد و همچنین ارتباط تصریح شده در فصل سوم نیز مستقر نمی باشد پس پس اندازه بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس نیز با زمانبندی افشای اطلاعات شرکت ها ارتباط معنی داری ندارد و فرضیه دوم نیز تایید نمی گردد. نتایج حاصل از پژوهش با پژوهش دولت آبادی و جدیری نقاش کار (1392) همسو بوده که به مطالعه تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر حجم معاملات سهام پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بازار سهام اگرچه ممکن می باشد در کل میان اظهارنظر حسابرسی فرق قائل گردد، لکن این فرق تا حدی نیست که باعث تغییر در حجم معاملات سهام گردد اما پیش روی کولینان و همکاران (2012) به این نتیجه رسیدند     شرکت هایی که در اظهارنظر حسابرسی خود نسبت به سال پایه بهبودی را تجربه می کنند در مقایسه با سایر شرکت ها، گزارشهای مالی خود را زودتر افشا می کنند و این اثرات بستگی به اندازه تغییر و بهبود ایجاد شده در اظهارنظر حسابرسی آنها دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید