تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

در این فصل، آغاز به معرفی سیگنال های پهن باند پرداخته و سپس مدل آنتن های آرایه ای در دریافت سیگنال های پهن باند را معرفی می نماییم و پس از آن، در ادامه تکنیک های مختلف جهت یابی
سیگنال های باند پهن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در حقیقت، اساس تکنیک هایی که در این فصل مورد مطالعه قرار می گیرند، بهره گیری از   می باشد. همانطور که در ادامه فصل خواهیم دید، روش های جهت یابی پهن باند، خود به دو بخش کلی جهت یابی همبسته و جهت یابی ناهمبسته
تقسیم بندی می شوند. از روش های جهت یابی ناهمبسته می توان به روش های  و  و از روش های جهت یابی همبسته می توان به روش های ، ،  و  تصریح نمود که در طول این فصل، الگوریتم های آن به گونه کامل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: