سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

قسمتی از متن پایان نامه :

آمار توصیفی سوالات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آمار توصیفی تمام متغیرهای مشاده شده پژوهش به صورت اختصار در جدول 4-11 آورده شده می باشد. که به ترتیب این متغیرها تنوع محیطی(3 متغیر نظاره شده، Q1-Q3)، پیچیدگی محیطی(3 متغیر نظاره شده، Q4-Q6)، پویایی محیطی(5 متغیر نظاره شده، Q7-Q11)، بخشندگی محیطی(6 متغیر نظاره شده، Q12-Q17)، هزینه(4 متغیر نظاره شده، Q18-Q21)، کیفیت(3 متغیر نظاره شده، Q22-Q24)، عملکرد تحویل(3 متغیر نظاره شده، Q25-Q27)، انعطاف پذیری(6 متغیر نظاره شده، Q28-Q33)، ساختار زنجیره تامین(10 متغیر نظاره شده، Q34-Q43) و عملکرد کسب و کار(5 متغیر نظاره شده، Q44-Q48) می­باشند. آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، کمینه، میانه و بیشینه می­باشد. میانگین این متغیرهای مشاده شده به میانه نزدیک می­باشد. همچنین چولگی و کشیدگی از اندازه خطای استاندارد کمتر می­باشند. پس، توزیع متغیرهای مشاده شده تقریبا نرمال درنظر گرفته می­گردد.

در این پژوهش، متغیرهای مشاده شده برای هر چهار ساختار مکنون طبق طیف 5 گزینه این لیکرت ارزیابی شده­اند. برای مشخصه­های محیطی کسب و کار[1]، نمره کم (1) بیانگر سطح بسیار پایین تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی می­باشد. درحالیکه نمره متوسط و زیاد(5)، بانگر سطح متوسط و بسیار بالای  تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی می­باشد. در اولویت های رقابتی[2]، نمرات از بی اهمیت یا اهمیت کم به هزینه، کیفیت، عملکرد تحویل و انعطاف پذیری شروع شده و به اهمیت بسیار در نمرات بالا (5) رسیده می باشد. برای ساختار زنجیره تامین[3] کمترین نمرات اظهار کننده ساختار زنجیره تامین ناب، نمرات متوسط بیانگر ساختار زنجیره تامین ترکیبی و نمرات بالا نشان دهنده ساختار زنجیره تامین چابک می­باشد. نهایتا برای عملکرد کسب و کار[4]، سهم بازار، رشد فروش، حاشیه سود، بازگشت سرمایه و بازگشت دارایی مورد پرسش قرار گرفته می باشد.

 

[1] Business Environment Characteristics (BEC)

[2] Company Competitive Priorities (CCP)

[3] Supply Chain Structures (SCS)

[4] Company Business Performance (CBP)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین همسویی مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب‌وکار.

اهداف جانبی:

  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر عملکرد آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر اولویت های رقابتی اتخاذ شده توسط آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان  بر  ساختار زنجیره تأمین آن­ها.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار  با فرمت ورد