تکه هایی از این پایان نامه :

تحریک سطوح انتخابگر فرکانس

هر آرایه متناوب را می­توان به دو روش تحریک نمود: با یک موج مسطح یکنواخت ، همانطوری که در شکل 2-8-الف (آرایه غیر فعال) نشان داده شده می باشد و یا با مولدهای متصل شده به هر جزء در ساختار، بصورتی که در شکل 2-8-ب (آرایه فعال) نشان داده شده می باشد. در مورد اخیر، بدلیل متناوب بودن ساختار، مولدهای ولتاژ وصل شده به هر جزء بایستی دامنه یکسان و تغییر فاز خطی در طول آرایه داشته باشند.

در آرایه­های غیر فعال، بخشی از موج تابشی در جهت مستقیم منتقل می گردد ( ) و بخشی نیز منعکس می گردد ( ). ضریب انعکاس(Γ) و ضریب انتقال (τ) اینگونه تعریف می شوند [1]:

(2-2)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: