عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

چندگانگی چند کاربره[1]

در LTE بلوک منابع همانطور که اظهار گردید، از گروه­هایی از زیر حامل­های کنار هم روی چندین سمبل  تشکیل شده­اند و به کاربران تخصیص می یابند. گروه زیر حامل­ها  که  برای ارسال اطلاعات به یک کاربر مورد بهره گیری قرار می­گیرند توسط روش تخصیص پیاده شده در ایستگاه مبنا انتخاب شده و ایستگاه مبنا نیز از فیدبک ارسالی توسط کاربر برای زمان­بندی گروه زیرحامل­ها بهره گیری می کند. در این روش گروه زیرحامل­ها به کاربران به صورت پیوسته تخصیص می­یابند. نحوه­ی تخصیص به این شکل می باشد که زیرکانالی(بلوک منبع در حوزه­ی فرکانس که شامل 12 زیر حامل بوده و پهنای باندی معادل 180کیلوهرتز دارد) که کاربر در آن دارای بهترین شرایط می باشد دو بلوک منبع را به صورت پیوسته به کاربر تخصیص می­دهد. در واقع در این روش بهترین کانال به هر کاربر برای ارسال اطلاعاتشان تخصیص می­یابد]7[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Multi user diversity

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: