عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1     مدل ترافیکی ویدئو

در مدل ترافیکی ویدئو فرض می­گردد فریم­های ویدئو در بازه­های زمانی T تولید می­شوند. هر فریم ویدئو به تعداد ثابتی قسمت تجزیه شده می باشد و به عنوان یک تک بسته ارسال می گردد. اندازه­ی این بسته­ها براساس توزیع  می­باشد. شکل2-10 مدل ترافیکی ویدئو را نشان می­دهد:

شکل‏2‑10 مدل ترافیکی ویدئو]15[

پارامترهای مورد بهره گیری برای شبیه­سازی ترافیک ویدئو مطابق با  جدول 2-4 در نظرگرفته شده می باشد]15[:

جدول‏2‑4پارامترهای ترافیک ویدئو

پارامترهای توزیع توزیع نوع اطلاعات
50میلی­ثانیه قطعی[1]

 

بازه­های زمانی بین شروع هر فریم
8 قطعی تعداد بسته­ها در یک فریم
K=40 bytes, Truncated Paretoبر اساس تابع چگالی

(کمینه=50 بایت, بیشینه=125 بایت)

اندازه بسته­ها
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

K=2.5ms,

Truncated Pareto براساس تابع چگالی (کمینه=میلی­ثانیه 6,بیشینه=میلی­ثانیه 5/12)

بازه­ی زمانی بین ورود بسته­ها در یک فریم

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: