عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1   فصول بعدی این نوشتار

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ساختار پایان نامه بدین شکل تدوین یافته می باشد: در ادامه در فصل 2 شبکه‌های مش بی‌سیم با رویکردهای مختلفی مورد بحث  و چالش قرار گرفته می باشد. در فصل 3، مشخصات فنی استاندارد  802.16 به عنوان یک  نمونه شبکه‌مش بی‌سیم پرکاربرد در زمان نگارش این پایان نامه تشریح شده می باشد. در این فصل به مطالعه لایه‌های فیزیکی و MAC توصیف شده توسط استاندارد 802.16 پرداخته و در ادامه جزئیات عملکرد مد مش استاندارد تشریح شده می باشد. مفاهیمی که در این راستا آورده شده می باشد، مانند ساختار فریم در مد مش، بسته‌های کنترلی و نحوه ورود گره‌‌‌های تازه وارد به شبکه، پیش زمینه‌ای برای شروع بحث زمانبندی در مد مش استاندارد هستند. در فصل 4 با مروری بر تحقیقات قبلی این زمینه کوشش بر آن می باشد کارهای قبلی که در زمینه‌ی زمان‌بندی انجام شده می باشد در قالب چهارچوب پیشنهادی ارائه، دسته بندی و مقایسه شوند. فصل 5 الگوریتم جدیدی را برای بهبود زمانبندی متمرکز در مد مش استاندارد 802.16 ارائه می کند. در این فصل آغاز فلسفه‌ی طراحی الگوریتم پیشنهادی و نحوه پیاده‌سازی آن برپایه الگوریتم ژنتیک تشریح شده و سپس با تعریف انواع سناریوها و شرایط شبیه‌سازی به ارائه نتایج حاصل از شبیه‌سازی و مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم‌های موجود، بر اساس معیارهای ارزیابی، پرداخته شده می باشد. در نهایت در فصل ۶ نیز جمع‌بندی مطالب و کارهای پیشرو اظهار شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: