تکه هایی از این پایان نامه :

   جبران سازی حرکتی به وسیله الگوریتم های تطبیق بلوکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن این نکته که دنباله تصاویر گرفته شده از یک دوربین متحرک به دست آمده می باشد، می توان نتیجه گرفت که تمام اجزا هر دو فریم متوالی نسبت به هم دارای حرکت می باشند. در نتیجه در گام اول بایستی به گونه ای بتوان حرکات اجزا مختلف تصویر را شناسایی نمود. به این معنی که بایستی در آغاز نوع حرکت مربوط به هر ناحیه تعیین گردد. برای انجام این کار از جبران سازی حرکتی بهره گیری می گردد. مقصود از جبران سازی حرکتی آن می باشد که بتوان به گونه ای حرکت به وجود آمده ناشی از حرکت دوربین را از حرکات ذاتی موجود در فریم ها مشخص نمود. به این ترتیب با جبران سازی این حرکت، مقدار جابجایی واقعی اجسام در فاصله بین دو فریم متوالی به راحتی محاسبه خواهد گردید.  به علاوه اجسامی که واقعا دارای حرکت می باشند نیز قابل تشخیص خواهند بود.

غالب روش هایی که برای جبران سازی حرکتی در تصاویر ویدئویی به کار برده می گردد بر پایه الگوریتم های تطبیق بلوکی می باشند ]13، 14[. در این روش ها، هدف تعیین کردن مقدار حرکت اجزا مختلف تصویر می باشد. مقصود از حرکت آن می باشد که بتوانیم جابجایی اجزا مختلف تصویر را در فاصله میان دو فریم متوالی تعیین کنیم. در نتیجه می توانیم به هر کدام از پیکسل های تصویر مقداری را به عنوان بردار جابجایی[1] اختصاص دهیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: