عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

 زاویه تابش موج مسطح

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وقتی موجی به گونه مایل به یک سطح انتخابگر فرکانس با نوارهای هادی‌ای که به صورت متناوب با W از هم جدا شده اند، می تابد (شکل 2-6). فاصله موثر بین هر دو نوار متوالی (و همینطور پهنای هر نوار) با ضریب cosθ کاهش می یابد [2]. ابعاد موثر جزء با این تابش، مایل به نظر می­رسند و از این رو جریان القایی روی هر نوار نیز متفاوت از زمانی می باشد که موج به گونه عمود به سطح می­تابد، در نتیجه پاسخ سطح انتخابگر فرکانس تغییر می­کند. این تغییر باعث می گردد که مقدار سلف و خازن در مدار معادل تابعی از زاویه تابش گردد. پس فرکانس تشدید تابعی از θ می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: