عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

       روش تفریق پس زمینه

در این روش با بهره گیری از فریم های ابتدایی دنباله تصاویر کوشش در ایجاد تصویری از پس زمینه می گردد. اساس این روش بر این نکته استوار می باشد که پیکسل هایی که تغییرات شدت نور آن ها در طول فریم های متوالی کم می باشد، می توانند به عنوان پیکسل های مربوط به پس زمینه در نظر گرفته شوند. این نکته نیز برگرفته از این حقیقت می باشد که با در نظر داشتن ثابت بودن مکان دوربین، شدت نور پیکسل ها تغییر نمی کند مگر آن که جسم متحرکی از ناحیه مربوط به پیکسل عبور کند. پس پس از گذشت فریم های متوالی، پیکسل های مربوط به پس زمینه به گونه معمول مشخص خواهند گردید. پس از آن با اعمال عملگر تفریق میان فریم های جدید و تصویر پس زمینه، اجسام متحرک موجود در فریم جدید عیان می شوند. به این ترتیب آشکارسازی اهداف متحرک تصویر در شرایط دوربین ثابت انجام می شود]1، 2.[

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید