عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهره گیری از چند عنصر ادغام شده در هم

در مرجع [13] برای طراحی یک فیلتر سه بانده، از سلول واحدی به شکل 2-17-الف) بهره گیری شده می باشد که شامل یک حلقه سه گوش با یک سه قطبی تعبیه شده در داخل این حلقه می باشد. به دلیل سه گوش بودن ساختار، می­توان تا حد امکان فاصله بین عناصر را کم نمود که به واسطه این امر لوب­های ساینده تشکیل نمی­شوند.

این فیلتر با مدار معادل شکل 2-16-ب) مدل می­گردد. حلقه سه گوش و عنصر سه قطبی به ترتیب با دو سلفL1  و L2 معادل شده و فضای بین سلول­های واحد و فضای بین دو عنصر نیز به ترتیب با خازن­های C1 و C2 مدل می­شوند. امکان تنظیم فرکانس تشدید با خازن C1 وجود ندارد زیرا فضای بین دو عنصر حلقه سه گوش و سه قطبی ثابت می باشد اما می­توان با تغییر فضای بین دو سلول (C2)، فرکانس تشدید را عوض کرد. نتایج شبیه سازی این فیلتر با نرم افزار CST در شکل 2-17 نظاره می­گردد. همانطوری که در شکل 2-17 نظاره می­کنید، فیلتری با یک حلقه سه گوش، دارای دو فرکانس تشدید و فیلتری با عنصر سه قطبی دارای یک فرکانس تشدید می­باشد. پس از ترکیب این دو ساختار می توان یک فیلتر با سه فرکانس تشدید ایجاد نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: