عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دنباله های تصاویر مورد بهره گیری

برای مطالعه عملکرد روش های موجود، از پنج دنباله تصویر بهره گیری شده می باشد. تمام فریم های موجود در دنباله ها به ابعاد 1280 * 720 می باشند. دنباله فریم ها به گونه ای طراحی شده که شرایط مختلف حرکت دوربین را در شامل شوند. به علاوه جایگاه های مختلف قرار گرفتن اهداف نسبت به هم در این دنباله ها مورد مطالعه قرار گرفته اند.

 

 

  دنباله فریم اول

در این دنباله فریم از یک بشر به عنوان هدف متحرک بهره گیری شده می باشد. در نتیجه هدف دارای تغییرات ظاهری در طول فریم ها می باشد. همچنین علاوه بر حرکت انتقالی، حرکت چرخشی نیز برای دوربین در نظر گرفته شده می باشد. دنباله شامل 95 عدد فریم می باشد. اندازه میانگین خطای هر کدام از روش ها بر اساس معیار MSE در جدول شماره 2 ذکر گردیده می باشد. شکل شماره 5-1 نشان دهنده اندازه خطای هر روش در هر فریم به صورت جداگانه می باشد. به علاوه تصاویری از دنباله فریم نیز در ادامه آورده شده می باشد که به خوبی نشان دهنده وضعیت قرار گرفتن هدف در دنباله فریم می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: