عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

      حذف نقاط با تفکیک پذیری کم با بهره گیری از بسط تیلور

در این قسمت هدف حذف نقاط اکسترممی می باشد که دارای تفکیک پذیری نسبتا پایینی می باشند. برای این کار بسط تیلور مورد بهره گیری قرار می گیرد. در مرحله اول، بسط تیلور اطراف نقاط اکسترمم،  محاسبه می گردد ]29[. ارتباط این بسط در حالت کلی به صورت زیر می باشد:

 

در ارتباط فوق D(X) نشان دهنده شدت رنگ نقطه مورد نظر می باشد. خاطر نشان می گردد که در این ارتباط    می باشد. از آن جا که نقاط مورد نظر بایستی اکسترمم باشند، مشتق ارتباط بالا به ازا آن ها بایستی معادل صفر باشد. در صورت اعمال این شرط می توانیم در یابیم که :

 

ارتباط بالا نشان دهنده مقدار X می باشد که می تواند به عنوان اکسترمم تلقی گردد. با قرار دادن این ارتباط در ارتباط (3-21) می توانیم به ارتباط ای برسیم که از آن برای در نظر گرفتن اندازه تفکیک پذیری تصویر بهره گیری می گردد. با اعمال مقدار آستانه روی این ارتباط می توانیم ملاکی برای رد و یا تایید نقاط اکسترمم ایجاد کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: