عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

تاثیر دی الکتریک

برای نگهداری ساختار، عناصر حلقه دایروی روی یک زیرلایه دی الکتریک به صورت آرایه مربعی قرار داده می­شوند. خصوصیات زیرلایه دی الکتریک روی پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس موثر می باشد. تحقیقات نشان می­دهد که زیرلایه دی الکتریک علاوه بر نگهداری ساختار، سبب پایدارتر شدن تغییر فرکانس تشدید نسبت به تغییر زاویه تابش می­گردد [25، 26]. به عنوان نمونه، مانک[1] [1] برای پایدارتر شدن پاسخ فرکانسی نسبت به زاویه تابش پیشنهاد نمود سطح انتخابگر فرکانس بین دو لایه دی الکتریک قرار داده گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس، مطالعه تاثیر خصوصیات دی الکتریک متفاوت بر پاسخ فرکانسی ضروری می­باشد. شکل­های 4-22 و 4-23 به ترتیب پاسخ­های فرکانسی FSS1 و FSS2 را برای مقادیر متفاوت rε نشان می­دهند. همانطور که در این

(الف)                                                                        (ب)

شکل 4-22  تاثیر دی الکتریک بدون تلفات بر پاسخ فرکانسی الف) FSS1 و ب) FSS2

(الف)                                                                               (ب)

شکل 4-23  تاثیر دی الکتریک تلفاتی بر پاسخ فرکانسی  الف) FSS1 و ب) FSS2

منحنی­ها نظاره می­گردد، با افزایش بخش حقیقی rε، فرکانس­ تشدید به فرکانس­های پایین­تر منتقل می­گردد و با افزایش بخش موهومی rε (تغییرات بخش موهومی در حوالی فرکانس تشدید فرض شده می باشد)، سطح تضعیف در فرکانس تشدید کاهش می­یابد. پس، فرکانس تشدید سطح انتخابگر فرکانس می­تواند با یک زیرلایه دی الکتریک بدون تلفات نیز تنظیم گردد و سطح تضعیف باند میان نگذر در فرکانس تشدید با دی الکتریک تلفاتی کاهش خواهد پیدا نمود.

[1] Munk

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: