عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1   تعریف مسئله

در مسئله زمان‌بندی جهت ارسال بسته‌ها بین گره‌‌‌های درخواست کننده  به BS  از طریق رله‌ها در شبکه‌های مش بی‌سیم با رویکرد تضمین تأخیر انتها به انتها نیاز به درخواست و تخصیص پنجره‌های زمانی می باشد. پنجره‌های زمانی به دو بخش با مدیریت متمرکز و مدیریت توزیع شده تقسیم می شوند. در مکانیزم متمرکز، که برای هدایت ترافیک اینترنت SS ها از طریق BS بکار برده می گردد،  BS مسئول زمانبندی ارسال‌ها در کل شبکه می باشد. لذا زمانبندی در سطح شبکه انجام می گردد. از آنجا که در این مکانیزم تمام بسته‌های کنترلی و دیتا از BS عبور می‌کنند، زمانبندی بصورت متمرکز و با قابلیت اطمینان بالا می‌باشد. با این حال تاخیر برپایی اتصال‌ها زیاد می باشد. در مکانیزم توزیع شده، که برای ارتباط بین گره‌‌‌ها  و هدایت ترافیک اینترانت(در داخل شبکه مش)بهره گیری می گردد، ارسال‌ها به شکل کاملا توزیع شده و بدون نیاز به تعامل با BS زمانبندی می شوند. از آنجا که در این مکانیزم تصمیم گیری‌ها توسط گره‌‌‌ها بطور محلی و با در نظر داشتن بار ترافیکی و شرایط کانال فیزیکی گره‌‌‌ها صورت می‌گیرد، مکانیزم توزیع شده نسبت به مکانیزم متمرکز پویاتر، اما پیچیده‌تر و دارای سربار بیشتر می باشد. از آنجا که ترافیک اینترنت، عمده ترافیک شبکه را تشکیل می‌دهد، مکانیزم زمانبندی متمرکز، مکانیزم غالب می باشد.

[4] کارایی زمانبندی‌های متمرکز و توزیع شده در شبکه مش بی سیم را با هم مقایسه کرده می باشد. نتیجه مطالعات نویسندگان نشان می‌دهد که برای ترافیک دراز مدت و پایدار به/ از BS،  زمانبندی متمرکز نسبت به زمانبندی توزیع شده سربار کمتری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در بحث زمان‌بندی ارسال‌ها در شبکه‌های مش بی‌سیم با دو موضوع روبرو هستیم:

  • تعیین زمان ارسال پیغام‌های کنترلی
  • اختصاص پنجره‌های زمانی در زیر فریم دیتا به گره‌‌‌های شبکه برای حمل ترافیک کاربران

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: