تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    تعریف مساله و معضلات پیش رو

موضوع این پایان نامه در مورد ردیابی اهداف چندگانه در تصاویر دوربین متحرک می باشد. همان گونه که در مقدمه نیز ذکر کردیم، مقصود از اهداف چندگانه وجود بیش از یک هدف به گونه هم زمان در هر فریم از تصویر می باشد. چندگانه بودن اهداف  باعث به وجود آمدن چالش های جدی در ردیابی می گردد که محوشدگی و قرار گرفتن اهداف در جایگاه مشابه مانند مهم ترین آن ها می باشند.

از طرفی نبودن فرض خاصی در مورد خصوصیات هدف و همچنین نداشتن هیچ اطلاعات قبلی در مورد هدف مساله را پیچیده تر می کند. به بیانی دیگر در یک تصویر به دست آمده از یک دوربین مرئی، هر غیر از از تصویر می تواند دارای حرکت باشد و پس می تواند به عنوان هدف در نظر گرفته گردد. در این موارد برای آشکارسازی اهداف ملزم به بهره گیری از روش های در طول فریم[1] هستیم. در این روش ها اهداف و اجسام متحرک تصویر تنها در صورتی قابل آشکارسازی هستند که دنباله ای از فریم ها را در اختیار داشته باشیم. در واقع با مقایسه فریم های متوالی و با در نظر داشتن جابجایی اجزا تصویر، اهداف قابل آشکارسازی می باشند. در نتیجه این مقایسه ها حجم محاسبات به گونه قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. همچنین زمان لازم برای رسیدن فریم های آینده باعث می گردد که کارایی این دسته از روش های در کاربرد های برخط[2] تحت تاثیر قرار گیرد.

به علاوه با در نظر داشتن عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد می توان دریافت که دنباله تصاویر مربوط به یک دوربین می باشد. مساله اصلی در ارتباط با این موضوع حرکت دوربین می باشد که باعث به وجود آمدن معضلات عمده ای در ردیابی می گردد. این معضلات اکثرا مربوط به ایجاد فرق میان پیکسل های  مربوط به ناحیه هدف و پیکسل های مربوط به پس زمینه[3] می باشد. همان گونه که می دانیم اگر هنگام فیلم برداری دوربین دارای حرکت باشد، تمام اجزا درون تصویر نیز دارای حرکت خواهند بود. در این موارد بایستی در مرحله اول به شناسایی حرکت جداگانه هرکدام از اجزا تصویر بپردازیم. سپس با مطالعه هر حرکت بایستی تعیین کنیم که آیا حرکت متناظر هر غیر از تصویر، ناشی از حرکت دوربین می باشد و یا این که خود جسم به گونه ذاتی دارای حرکت بوده می باشد. نواحی که به واسطه حرکت دوربین دارای جابجایی بوده اند را می توان به عنوان نواحی پس زمینه و همچنین نواحی را که به گونه ذاتی دارای حرکت بوده اند را می توان به عنوان کاندید برای ناحیه مربوط به اهداف در نظر گرفت.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: