ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2   اختصار پژوهش و نتیجه گیری

هسته اصلی نظریه نمایندگی بر این فرض استوار می باشد که مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن می باشد به گونه ای اقدام کنند یا تصمیم هایی را اتخاذ کنند که لزوما در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران نباشد. پس طبق این نظریه بایستی سازو کار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد گردد. در این مورد، موضوع شفافیت صورت های مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن، به عنوان راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته می باشد. به عقیده دایر و مک هیو (1975) به موقع بودن گزارشگری به عنوان عنصر اصلی افشای اطلاعات کافی، بر ارزش صورت های مالی اثر دارد. با این تفاصیل، وجود خبر نامطلوب در مورد شرکت می تواند در نتیجه افشای سریع این خبر نامطلوب، خطر افت ارزش شرکت را به همراه داشته باشد. افت ارزش شرکت ممکن می باشد باعث افزایش هزینه سرمایه واحد تجاری و کاهش پاداش مدیریت گردد. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به بهره گیری کنندگان صورت های مالی، به گونه بالقوه کوشش دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند (کردستانی، بیگی لنگرودی، 1387). از این رو با در نظر داشتن اخبار خوب یا بد ناشی از نوع اظهارنظر حسابرس در سال های مختلف بر صورت های مالی شرکت، مدیریت ممکن می باشد با تغییر زمان انتشار عمومی صورت های مالی از انتشار به موقع این اخبار جلوگیری کند. حسابرسی می تواند تضاد منافع بین مدیر و مالکان واحد تجاری را کاهش دهد(Chen, Su & Wu, 2010). حسابرسی را نیز می توان به عنوان ابزاری اطمینان بخش در زمینه کیفیت صورت های مالی دانست که باعث می گردد بهره گیری کنندگان از صورت های مالی بر اساس آن اطلاعات تصمیمات سودمندی را اتخاذ نمایند.

در پژوهش حاضر آغاز داده های مورد مطالعه از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید سپس با بهره گیری از تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون، به مطالعه ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرسی و زمانبندی افشای اطلاعات شرکت ها  پرداختیم و در نهایت ارتباط معنا داری میان آنها وجود نداشته و فرضیه های پژوهش رد شدند.

5-3  محدودیت های پژوهش

اساس و پایه هر پژوهش اطلاعاتی می باشد که فرضیه پژوهش با بهره گیری از آن ها آزمون می گردد. بدیهی می باشد هر قدر اطلاعات دقیق تر و کامل تر در اختیار محقق قرار گیرد، به همان اندازه نتایج حاصل نیز دقیق تر خواهد بود. همچنین در فرآیند پژوهش، مجموعه شرایط و مواردی هست خارج از کنترل محقق می باشد و به گونه بالقوه می تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر نیز از این موارد مستثنی نمی باشد. مانند محدودیت های حاکم بر پژوهش می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  • به دلیل محدود بودن دوره های فعالیت شبکه اطلاع رسانی جامع سازمان بورس اوراق بهادار تهران (کدال) برای اطلاع دقیق از تاریخ انتشار عمومی صورت های مالی توسط مدیریت، و وجود تاریخ های مختلف در ارائه و افشای اطلاعات صورت های مالی در بازار و همچنین عدم کارایی بازار در واکنش مناسب نسبت به تاخیر در ارائه اطلاعات شرکت ها، در این پژوهش از تاریخ تصویب صورت های مالی توسط مجمع عمومی بهره گیری گردیده که نزدیک ترین تاریخ به تاریخ انتشار صورت های مالی می باشد که از نرم افزار رهاورد جدید استخراج گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید