عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

ایستائی[1]

یکی دیگر از فرضیات پایه به صورت زیر اظهار می گردد:

اطلاعات دریافتی توسط آرایه آنتن دارای خاصیت ایستایی ضعیف می باشد. در اقدام، فرض ایستایی ضعیف در محاسبه ماتریس کوواریانس داده های دریافتی، مورد بهره گیری قرار می گیرد. برای این که سیگنال دریافتی دارای خاصیت ایستایی ضعیف باشد، در هنگام نمونه برداری از داده ها، بایستی منابع ارسال سیگنال و سنسورهای دریافت کننده بدون شتاب  باشند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  سیگنال های چندگانه

اگر چندین سیگنال از منابع متفاوت توسط آرایه سنسورها دریافت گردد، این سیگنال ها بایستی از نظر زمانی[2] نسبت به هم ناهمبسته[3]بوده و یا به بیانی دیگر ناهمبسته زمانی[4] باشند.

 

نویز (Noise)

فرض بر این می باشد که نویز موجود در داده های اندازه گیری شده نسبت به سیگنال های ارسالی، ناهمبسته زمانی هستند. هم چنین نویز دریافتی دارای میانگین صفر بوده و از لحاظ زمانی و فضایی، فرآیندی سفید و نسبت به زمان و مختصات فضایی ناهمبسته می باشد.-

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: