ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1   مقدمه

در فصل سوم روش جمع آوری داده­ها و همچنین نحوه آزمون فرضیه­ها مورد مطالعه قرار گرفت. در نتیجه، مجموعه­ای فراهم گردید تا با بهره گیری از آن بتوان فرضیه­های پژوهش را آزمون نمود. این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه­ها می­پردازد. تجزیه و تحلیل داده­ها شامل تبیین و آماده سازی داده­ها، تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها و مقایسه نتایج نظاره شده با فرضیه مورد انتظار می باشد. نتایج حاصل از مدلهای تخمین زده شده برای آزمون فرضیه­های پژوهش در ادامه اظهار می­گردد.

در ابتدای این فصل به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، بیشترین، کمترین و انحراف معیار پرداخته می­گردد. این شاخص­ها توزیع آماری متغیرها را نشان می دهد.

سپس با بهره گیری از تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون، مدلها برازش شده و فرضیه­های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد. همچنین پیش فرضهای رگرسیون مورد مطالعه قرار می­گیرد. استنباط آماری در مورد آزمون فرضیه بر اساس سطح معناداری به دست آمده از آزمون انجام می­گردد. به این شکل که اگر مقدار سطح معناداری (P-Value) کمتر از 5 درصد باشد، فرضیه پژوهش در سطح 95 درصد و اگر کمتر از 1 درصد باشد فرضیه در سطح 99 درصد تایید می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید