عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

      مدل ترافیکی

در این قسمت مدل­های ترافیکی که مورد نیاز بوده و در شبیه­سازی مورد بهره گیری قرار می­گیرد مورد مطالعه قرار گرفته­اند.

  مدل ترافیکی ارسال صدا از طریق اینترنت

مدلی که برای صدا در نظر گرفته می­گردد به صورت یک مدل مارکوف خاموش-روشن می باشد که به صورت شکل
2-8 مدل می­گردد]15[:

شکل‏2‑8 مدل ترافیکی ارسال صدا از طریق اینترنت

در شکل 2-8 احتمال رفتن از حالت 0 به حالت 1 برابر با  واحتمال ماندن در این حالت برابر با  می باشد. از طرف دیگر احتمال رفتن از 1 به 0 برابر با  و احتمال ماندن در 1 برابر با  می باشد. احتمالات شروع در حالات 0و1 به ترتیب برابر با  و  می­باشد که به صورت ارتباط­ی 2-1 قابل حصول می باشد]15[:

(2-1)

با در نظر داشتن توضیحات داده شده مدل ترافیکی در نظر گرفته شده برای شبیه­سازی به این شکل می باشد که، یک زنجیره مارکوف روشن-خاموش که مدت زمان روشن بودن برابر با  یک تابع چگالی احتمال نمایی با مقدار متوسط 3 ثانیه می باشد و دورره­ی خاموشی یک دارای تابع چگالی احتمال نمایی با بیشینه 9/6 ثانیه و مقدار متوسط 3 ثانیه می باشد. هنگامی که زنجیره در دوره­ی روشن بودن می باشد 20 بسته که اندازه هر کدام 20 بایت هر 20 میلی­ثانیه ارسال می­گردد و در دوره­ی خاموش بودن نیز هیچ بسته­ای ارسال نمی­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: