تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

در این فصل، برآنیم تا عملکرد الگوریتم های تخمین زاویه ورود سیگنال مبتنی بر زیرفضا و مبتنی
بر پرتودهی سیگنال در حالت پهن باند را که در فصل های گذشته تبیین داده ایم، مطالعه نماییم.
بدین مقصود، در این پایان نامه، از داده های ایده آل (عاری از اثر ترویج متقابل) و معیار  بهره
گرفته شده می باشد. در این راستا، الگوریتم های ذکر گردیده در این پایان نامه را در محیط MATLAB، با بهره گیری از داده های به دست آمده از شبیه سازی یک آرایه خطی یکنواخت، در شرایط عاری از ترویج متقابل، تحت حالات مختلف، مورد مطالعه قرار می دهیم. پارامترهایی که در این شبیه سازی ها از اهمیت برخوردار بوده و مورد مطالعه قرار می گیرند، به تبیین ذیل می باشد:

  1. تعداد عناصر آرایه خطی
  2. تعداد منابع ارسال سیگنال (با زوایای متفاوت)
  3. تعداد نمونه های به کار رفته[2] جهت تخمین ماتریس خودهمبستگی
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. نسبت سیگنال به نویز
  6. پهنای باند سیگنال و پهنای باند هر بین فرکانسی که در واقع می توان، آن را با تعداد بین های فرکانسی انتخابی مشخص نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: