شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

آنتن های آرایه ای

با بهره گیری از آرایه ای از سنسورها می توان زاویه ورود سیگنال را تشخیص داد. ساده ترین مثال برای آنتن آرایه ای، آرایه خطی می باشد. آرایه سنسورها معمولاً با دو پارامتر مشخص می گردد یکی محل قرارگیری سنسورها و دیگری پاسخ ضربه هر سنسور. شایان ذکر می باشد که مشخصات پاسخ شبکه هر سنسور خود، پارامتر دامنه هر المان و شیفت فاز می باشد. برای سادگی، فرض بر این می باشد، بدون قرارگیری دیگر سنسورها، هر سنسور دارای بهره ای[1] برابر یک و بدون شیفت فاز باشد. مطابق شکل (2-5) تعداد  سنسور در فاصله  از یکدیگر به صورت خطی توزیع شده و سیگنال دریافتی با زاویه  وارد می گردد.

[1]Gain

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: